فایل word مقايسه سه روش مختلف بلوک انگشت از نظر اثربخشي و زمان بي حسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سه روش مختلف بلوک انگشت از نظر اثربخشي و زمان بي حسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: ترومای انگشت یکی از آسیب های شایع ارتوپدی می باشد که اغلب می توان به وسیله بی حسی موضعی آن را مورد بررسی و درمان قرار داد. روش مرسوم بی حسی موضعی همان بلوک انگشتی مرسوم است که اعصاب انگشت را در دو طرف بی حس می کند. دو روش دیگر كه كمتر مورد استفاده قرار می گیرد؛ یکی بلوك انگشت به طریق ترانس تكال (پولی) كه نیاز به مقادیر كمتر لیدوكائین دارد و عوارض عصبی عروقی هم ندارد و دیگری بلوک زیر جلدی که از نظر عملی راحت تر می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه سه روش مختلف بلوك انگشت از نظر اثربخشی و زمان بی حسی بود.مواد و روش ها: این پژوهش یك مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی است كه روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی اصفهان که به نحوی به علت آسیب یکی از انگشت ها نیاز به عمل جراحی پیدا کرده بودند در سال 1385 انجام گرفت. بیماران به صورت تخصیص تصادفی بلوكی در سه گروه قرار گرفته و با یکی از سه روش ذکر شده عمل جراحی شدند. مقایسه سه روش در سه گروه 50 نفری بر حسب زمان بی حسی و نیاز به بی حسی مجدد یا استفاده از روش دیگر بی حسی انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی و دقیق فیشر آنالیز گردید.یافته ها: متوسط زمان بی حسی در گروه اول (ترانس تكال) 34.2 دقیقه، در گروه دوم (مرسوم) 33.8 دقیقه و در گروه سوم (زیرجلدی) 34 دقیقه بود که تفاوت معنی داری بین سه گروه وجود نداشت. در گروه اول در هیچ موردی نیاز به بی حسی مجدد یا کمکی از نظر میزان بی حسی نبود، ولی در گروه دوم در 5 مورد (7 انگشت) و در گروه سوم در 9 مورد (11 انگشت) نیاز به بی حسی مجدد یا کمکی شد که تفاوت معنی داری مشاهده گردید (P<0.05).نتیجه گیری: روش بلوک ترانس تکال با توجه به نیاز به حجم کمتر لیدوکائین و تعداد تزریق کمتر و با توجه به یکسان بودن زمان بی حسی و ایجاد بی حسی موثرتر و احتمال آسیب شریانی عصبی در روش مرسوم، جایگزین مناسبی برای روش مرسوم وتزریق زیرجلدی می باشد.
كلید واژه: بلوک انگشتی ترانس تكال، بلوک انگشتی زیرجلدی، بلوك انگشتی مرسوم، پولی، غلاف تاندون فلکسور، لیدوكائین

لینک کمکی