فایل word تاثير مصرف موننسين به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوكز، آسپارتات آمينوترانسفراز و آرژيناز سرم در هفته هاي پيرامون زايمان گاو هلشتاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مصرف موننسين به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوكز، آسپارتات آمينوترانسفراز و آرژيناز سرم در هفته هاي پيرامون زايمان گاو هلشتاين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :6

در پژوهش حاضر، تحت شرایط مدیریتی معمول در گاوداری های ایران، اثر موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوكز خون و سطح AST و آرژیناز (آنزیم های شاخص آسیب های كبدی) بررسی شده است. سیزده راس گاو هولشتاین بالغ از سه هفته پیش از زایمان تا 45 روز پس از آن بر اساس تعداد زایش به دو گروه شاهد و آزمایش تقسیم شدند. جیره گاوهای هر دو گروه مشابه بود. هر گاو در گروه آزمایش موننسین را به میزان 340 میلی گرم در روز در طی سه هفته آخر آبستنی، 480 - 160 میلی گرم در روز در طی 14 روز نخست شیردهی و 350 میلی گرم در روز در طی روزهای 15 تا 35 بعد از زایمان همراه با غذای خود دریافت داشت. 20 روز و 10 روز پیش از تاریخ تقریبی زایمان، و در روزهای 4، 15، 25، 35 و 45 بعد از زایمان نمونه خون گاوها برای اندازه گیری گلوكز،AST و آرژیناز سرم تهیه شد. گلوكز سرم در گروه شاهد از روز 10 پیش از زایمان تا روز 15 پس از زایمان سیر نزولی معنی داری داشت (p=0.25). در گروه آزمایش، گلوكز سرم تا روز 35 پس از زایمان سیر صعودی معنی داری نشان داد (p=0.049). در روز 15 شیردهی تمایلی برای معنی دار شدن تفاوت مقدار گلوكز بین گروه شاهد و آزمایش دیده شد (p=0.07). فعالیت AST از 10 روز مانده به زایمان تا 25 روز بعد از زایمان در گروه شاهد بیشتر بود. اختلاف بین دو گروه 10 روز پیش از زایمان معنی دار بود (p=0.011). فعالیت آرژیناز سرم بین دو گروه شاهد و آزمایش در روزهای مختلف نمونه گیری اختلاف معنی داری نشان نداد (p>0.05). استفاده از موننسین به صورت مخلوط با غذا می تواند به فعالیت بهتر كبد و افزایش سطح گلوكز خون و یا جلوگیری از كاهش آن در هفته های پیرامون زایمان بیانجامد و به نظر می رسد كه تغییر دوز موننسین در نخستین روزهای پس از زایمان (به علت تغییر در ماده خشك مصرفی) مانع اثر مثبت آن نمی شود. تاثیر مثبت موننسین می تواند از هفته های پیش از زایمان آغاز شود، لذا شروع مصرف آن از دوره انتقالی قبل از زایمان و ادامه مصرف در هفته های نخست شیردهی توصیه می شود.
كلید واژه: موننسین، گاو، AST، آرژیناز، گلوكز

لینک کمکی