فایل word بررسي برخي عوامل موثر بر طول مدت شيردهي در استان مازندران با استفاده از آناليز بقا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي برخي عوامل موثر بر طول مدت شيردهي در استان مازندران با استفاده از آناليز بقا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده است كه تغذیه با شیر مادر چه از نظر اجتماعی - اقتصادی و چه از لحاظ روانی و عاطفی تاثیر بسزایی در رشد روانی و عاطفی و نیز سلامت جسمی كودك دارد. هدف اصلی این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر طول مدت شیردهی در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درمانی استان مازندران با استفاده از آنالیز بقا می باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یك مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای تنظیم و اطلاعات مورد نیاز با مصاحبه از 480 مادر كه دارای حداقل یك كودك 2 تا 3 ساله بودند جمع آوری گردید. برای شناسایی عوامل موثر بر طول مدت شیردهی از مدل رگرسیونی مخاطره متناسب کاکس استفاده گردید.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد كه میانه شیردهی 22 ماه و میانگین آن 21 ماه با انحراف معیار 4.6 می باشد. همچنین در 1.9 درصد از كودكان طول مدت شیردهی كمتر از 6 ماه بوده است، در 5.6 درصد بین 6 تا 12 ماه، در 17.9 درصد بین 12 تا 18 ماه، در 65.1 درصد بین 18 تا 24 ماه و در 9.5 درصد بیش از 24 ماه بوده است. برای شناسایی متغیرهای موثر بر طول مدت شیردهی تمام متغیرهایی که در آنالیز تک متغیره كاكس معنی دار شده بودند را در یک مدل چند متغیره کاکس وارد كرده و با روش گام به گام مبادرت به یافتن موثرترین فاکتورها نمودیم. متغیرهای محل سكونت، چند قلویی، اشتغال مادر، نوع حاملگی، دادن شیر غیر مادر، دادن چای و سایر دم كرده ها، تعداد دفعات شیردهی، حمایت و تشویق همسر موثرترین عوامل بر طول مدت شیردهی بودند.نتیجه گیری: با استفاده از مدل نهایی به دست آمده احتمال تداوم شیردهی در 6 ،12، 18، 22 و 24 ماهگی به ترتیب 99.2، 95.0، 50.0، 50.0 و 8.2درصد به دست آمد.
كلید واژه: شیردهی، آنالیز بقاء ، مدل مخاطره متناسب كاكس، عوامل موثر

لینک کمکی