فایل word بررسي مقايسه اي تعيين زمان هدايت مركزي موتور با استفاده از تحريك مغناطيسي و پاسخ تاخيري موج F در افراد سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي تعيين زمان هدايت مركزي موتور با استفاده از تحريك مغناطيسي و پاسخ تاخيري موج F در افراد سالم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: زمان هدایت مركزی موتور، زمان تحریك در راه های قشری نخاعی (كورتیكواسپاینال) را نشان می دهد. طولانی شدن آن در نتیجه نارسایی هدایت در فیبرهای قطور میلین دار و در وضعیت های پاتولوژیك مانند میلوپاتی ناشی از اسپوندیلوزیس گردنی، مولتیپل اسكلروزیس و بیماری های موتور نورون روی می دهد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش تحریک مغناطیسی ریشه پاسخ تاخیری موج F برای محاسبه زمان هدایت محیطی موتور و تخمین زمان هدایت مرکزی موتور با این دو روش است.مواد و روش ها: در این طرح، 39 داوطلب سالم با در نظر گرفتن سن، جنس و طول اندام فوقانی شركت كردند. روش كار به این صورت بود كه زمان كل هدایت موتور با قراردادن سیم پیچ مغناطیسی در فاصله 7 سانتی متر خارج از CZ به دست آمد. زمان هدایت محیطی موتور با قراردادن همان سیم پیچ روی زائده خاری مهره C7 ثبت شد. بار دیگر زمان هدایت محیطی موتور با استفاده از تكنیك های متداول مطالعات هدایت عصبی و ثبت پاسخ تاخیری موج F به دست آمد. در همه موارد، عضله هدف ابدوكتور پولیسیس برویس دست چپ بود و تحریكات نیز در همان سمت انجام شد.یافته ها: زمان كل هدایت موتور به طور متوسط 19.7 میلی ثانیه، زمان هدایت مركزی موتور با تحریك مغناطیسی ریشه، 7.3 میلی ثانیه و با استفاده از موج F، 8.4 میلی ثانیه بوده است. بین زمان هدایت مركزی و محیطی موتور با طول اندام فوقانی ارتباط معنی داری بدست آمد. اما با سن و جنس ارتباط معنی داری وجود نداشت. محاسبه زمان هدایت مركزی با استفاده از پاسخ تاخیری موج F نسبت به تحریك مغناطیسی ریشه كوتاه تر بود (P=0.002).نتیجه گیری: تحریك مغناطیسی یک روش غیر تهاجمی، بدون درد و با عمق نفوذ زیاد است. دانستن مقادیر نرمال و انتخاب بهترین روش تحریك می تواند در تشخیص و پیش آگهی بیماری های سیستم عصبی موثر باشد.
كلید واژه: زمان هدایت مركزی موتور، پاسخ تاخیری موج F، تحریك مغناطیسی

لینک کمکی