فایل word مدل سازي و شبيه سازي انتقال جرمي غير دايم PBDEs در سه محيط هوا، آب و خاك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي و شبيه سازي انتقال جرمي غير دايم PBDEs در سه محيط هوا، آب و خاك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :18

پلی دی فنیل اتر برومینه ها به منزله بازدارنده شعله مانع از انجام سازوکار شاخه ای رادیکال های آزاد در فاز گاز طی احتراق می شوند. در نتیجه از این مواد بدین منظور در قطعات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شود. این قطعات و تجهیزات بعد از استفاده به عنوان مواد دور ریختنی وارد مراکز دفن زباله می شوند. مواد بازدارنده موجود در این مراکز، وارد هوا، آب و خاک می شوند، به طوری که باعث آلودگی این بخش ها می شوند. در این مقاله یک مدل انتقال جرمی با در نظر گرفتن واکنش های این مواد و انتقال آنها در بخش های مختلف محیط زیست انتخاب شده و نمودارهای تغییرات غلظت نسبت به زمان برای سه بخش مختلف و چهار PBDEs تجاری، یعنی Deca-BDE ، Octa-BDE، Penta-BDE و Tetra-BDE ارایه شده است.نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه غلظت این مواد در محیط خاك با گذشت زمان، به نسبت ثابت بوده و این ماده آلاینده برای مدت طولانی در خاك باقی می ماند. در مورد غلظت این مواد در آب، با وجود روند افزایشی كه مشاهده می شود، مقدار غلظت نسبت به خاك كمتر است كه می تواند به دلیل آب گریز بودن این مواد باشد. درضمن، غلظت این آلاینده ها در هوا با زمان كاهش می یابد.
كلید واژه: بازدارنده شعله، پلی دی فنیل اتر برومینه، شبیه سازی، انتقال جرم، غیر دایم، مدل سازی

لینک کمکی