فایل word استفاده از روش Nested-PCR براي تشخيص آلودگي كشت هاي سلولي به ويروس pestivirus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از روش Nested-PCR براي تشخيص آلودگي كشت هاي سلولي به ويروس pestivirus :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :8

در این مطالعه یك روش Nested-PCR برای تشخیص دو ویروس BVDV از سویه NADL بهینه سازی گردید. در آزمایش RT-PCR، قسمتی از منطقه غیر قابل ترجمه ناحیه "5 ویروس به طول 249 جفت باز تكثیر شد. محصول PCR در وكتورpTZ57R/T كلون گردید و نتیجه تعیین ردیف اسیدهای نوكلوتیدی آن اختصاصی بودن آزمایش را تایید نمود. سپس پرایمرهای داخلی انتخاب و آزمایش Nested-PCR انجام گردید و یك قطعه DNA به طول 155 جفت باز تكثیر شد. میزان حساسیت آزمایش RT-PCR، 104TCID50 و میزان حساسیت آزمایش Nested-PCR در تشخیص ویروس BVDV در كشت سلول، 102TCID50 تعیین گردید. تعداد 7 نمونه از كشت های سلولی با سه روش PCR, ELISA و Nested-PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه حساسیت روش های مولكولی در تشخیص ویروس در نمونه ها نسبت به روش ELISA بیشتر می باشد.
كلید واژه: pestivirus، آلودگی كشت سلولی، PCR

لینک کمکی