فایل word به کارگيري اصول و مفاهيم مديريت کيفيت فراگير در بخش مدارک پزشکي (بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ايران - سال 1384)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word به کارگيري اصول و مفاهيم مديريت کيفيت فراگير در بخش مدارک پزشکي (بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ايران - سال 1384) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :8

مقدمه: بکارگیری اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع در بخش مدارک پزشکی به عنوان بخشی از بیمارستان - که نحوه عملکرد آن در کارایی، ارزشیابی و اعتلای کمی و کیفی فعالیتهای بهداشتی و درمانی بیمارستان ها نقش بسزایی دارد - حایز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان بکارگیری اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارایه پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد این بخش انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی - مقطعی در سال 1384 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل دادند و داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بین اصول و مفاهیم نه گانه مدیریت کیفیت جامع فقط به کارگیری مفهوم پاداش و ترفیع در وضعیت نا مطلوب می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که باید اقداماتی در راستای افزایش مشارکت فردی و گروهی، برگزاری دوره های آموزش مداوم، جمع آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات مراجعین وطراحی مجدد فرایندهای مختلف بخش مدارک پزشکی صورت گیرد.
كلید واژه: مدیریت كیفیت فراگیر، بخش مدارك پزشكی، بیمارستان آموزشی

لینک کمکی