فایل word مطالعه ديدگاه کاربران نسبت به کيفيت نظام اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد - 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه ديدگاه کاربران نسبت به کيفيت نظام اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد - 1385 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :8

مقدمه: کاربران نظام اطلاعات بیمارستانی افرادی هستند که در تمام ساعات کاری روزانه خود ازاین نظام استفاده، می کننند بنابراین نقاط ضعف و قوت نظام را به خوبی حس می کنند. شناخت دیدگاه کاربران نسبت به عملکرد نظام بسیار مهم و در توسعه و تکامل نظام بسیار موثر می باشد. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت نظام اطلاعات بیمارستانی انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی - مقطعی انجام شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای پایا و روا، شامل سه بخش: تعامل کاربران با نظام، کیفیت نظام و کیفیت اطلاعات نظام جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: یافته های مطالعه ما نشان دادکه 67.5 درصد کاربران نسبت به کیفیت وظایف نظام اطلاعات بیمارستانی تا حدی راضی بودند. 57.5 درصد کاربران از عملکرد نظام و 53.2 درصد آنها نیز از کیفیت اطلاعات تا حدی راضی بودند. در مجموع اکثر کاربران (70 درصد) از نظام اطلاعات بیمارستانی تا حدی راضی بودند. نتیجه گیری: طبق یافته های این مطالعه از دیدگاه کاربران مشکلاتی در قسمت های مختلف نظام اطلاعات بیمارستانی مورد استفاده در مشهد وجود دارد که عبارتند از عدم تطبیق عملکرد، وظایف و کیفیت اطلاعات نظام با نیازهای کاربران که می تواند منجر به پایین بودن سطح رضایت کاربران از نظام اطلاعات بیمارستانی باشد.
كلید واژه: نظام اطلاعات بیمارستانی، كاربران، كیفیت، دیدگاه

لینک کمکی