فایل word تعيين رابطه بين سبک هاي مديريتي با وظايف مديران دانشگاه علوم پزشکي کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين رابطه بين سبک هاي مديريتي با وظايف مديران دانشگاه علوم پزشکي کرمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از عوامل موثر در افزایش اثربخشی، کارایی و در نهایت بهره وری، سبک رهبری مدیران سازمان می باشد. چون در سازمان ها هر موقعیتی سبک رهبری خود را می طلبد، آگاهی مدیران از الگوها و تئوری های رهبری، انجام وظایف آنها را آسانتر نموده و باعث موفقیت سازمان ها در نیل به اهدافشان می گردد. هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین سبک های مدیریت مدیران رده های مختلف وظایف (برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل) مدیران آموزشی و غیر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به صورت مقطعی (توصیفی - تحلیلی) انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه مدیران عالی و میانی دانشگاه تشکیل می دهند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود. پرسشنامه «الف» سبک های رهبری فیدلر؛ و پرسشنامه «ب» عملکرد مدیران را مورد سنجش قرار می داد. پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه ها بین مدیران دانشگاه توزیع شد. پردازش وتجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون، آزمون HSD توکی و دانکن و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: حدود 49 درصد مدیران از نظر برنامه ریزی و 48 درصد ایشان از نظر سازماندهی در سطح بالا و 40 درصد آنان از نظر کنترل در سطح متوسط بودند. سایر یافته ها نشان داد که بین سبک رهبری مدیران (وظیفه مدار - رابطه مدار) و برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل آنها رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین میانگین کنترل مدیران در رده های مختلف سنی و بین میانگین سبک رهبری مدیران در رده های مختلف سابقه خدمت تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده رهبران وظیفه گرا و رابطه گرا در برنامه ریزی و تعیین اهداف سازمانی عملکرد خوبی داشتند. همچنین نتایج نشان داد با سبک رهبری مناسب در سازمان می توان با سازماندهی، وظایف را برای بهبود عملکرد سازمان هماهنگ نمود. این بدان معنا است که هر قدر سبک هدایت و رهبری مدیران با موقعیت ها و نیازمندی های زیردستانشان هماهنگ باشد مدیران در دستیابی به اهداف و اجرای وظایفی از قبیل برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل موفق تر خواهند بود. از طرفی با توجه به اینکه رهبری رابطه ای است بر اساس کنترل و نفوذ، رهبران وظیفه گرا و رابطه گرا با کنترل بر کارکنان اطمینان داشتند که به اهداف خود خواهند رسید.
كلید واژه: سبك رهبری، وظایف مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، كنترل

لینک کمکی