فایل word افزايش مقاومت خمشي كامپوزيتها توسط كشش الياف (يادداشت فني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word افزايش مقاومت خمشي كامپوزيتها توسط كشش الياف (يادداشت فني) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشکده فني دانشگاه تهران

تعداد صفحات :9

در این پژوهش مقاومت خمشی و مدول خمشی كامپوزیتهای شیشه-اپوكسی و نیز كامپوزیتهای كربن-اپوكسی توسط وارد نمودن نیرو بر الیاف در هنگام پخت رزین افزایش داده شده است. در این تحقیق، تنش بوسیله یك دستگاه كشش، بر الیاف كه بصورت یك جهته و پیوسته در امتداد طول نمونه قرار داشته اند، اعمال گردیده است. نتایج حاصل از آزمایش خمش چهار نقطه ای بر نمونه ها حاكی از افزایش همزمان مدول و مقاومت نمونه‌هاست. افزایش مدول و مقاومت، در مقدار مشخصی از كشش الیاف به حداكثر مقدار خود می رسد و سپس افزایش مقدار كشش باعث افت خواص ذكر شده می گردد. مقدار بهینه پیش تنیدگی برای بدست آوردن حد‌اكثر خواص مكانیكی بستگی به نوع الیاف دارد. در این تحقیق همچنین مكانیزم بهبود خواص توسط اعمال تنش توضیح داده شده است.
كلید واژه: استحكام خمشی، الیاف شیشه، الیاف كربن، پیش تنیدگی، رزین اپوكسی، كامپوزیت، مدول خمشی

لینک کمکی