فایل word مکانيزمهاي تاثير سم بوتولينم بر کاهش اسپاستي سيتي در بيماران همي پلژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکانيزمهاي تاثير سم بوتولينم بر کاهش اسپاستي سيتي در بيماران همي پلژيک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: اسپاستی سیتی عارضه شایع و ناتوان کننده ضایعات نرون محرکه فوقانی است. سم بوتولینوم اخیرا به دلیل مدت اثر مناسب، داشتن قابلیت بالای تاثیر انتخابی و نداشتن عوارض جانبی، جایگاه قابل قبولی در درمان اسپاستی سیتی یافته است. هدف از این مطالعه تعیین مکانیزم های تاثیر BTX-A در کاهش اسپاستی سیتی، با استفاده از ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک است.روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1385 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده و 15 بیمار مبتلا به اسپاستی سیتی عضلات پلانتار فلکسور مچ پا مورد مطالعه قرار گرفتند. شدت اسپاستی عضلات مذکور طبق مقیاس (OAS) قبل و پس از مداخله تعیین شد. بررسی های الکتروفیزیولوژیک شامل کسب حداکثر دامنه رفلکس H عضله سولئوس، حداکثر دامنه پاسخ M و نسبت H/M، قبل و پس از تزریق بود. تزریق توکسین به میزان 200، 75 و 50 واحد به ترتیب در عضلات گاستروکنموس، سولئوس و تیبیالیس خلفی انجام شد. مشخصات فردی، نتایج درمانی و الکتروفیزیولوژی در پرسشنامه جمع آوری و توسط آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمونهای غیر پارامتریک ویلکاسون پردازش شد.نتایج: در هفته چهارم پس از تزریق کاهش معنی داری در دامنه رفلکس H، پاسخ M و نسبت H/M دیده شد. شدت اسپاستی سیتی نیز کاهش معنی داری نشان داد. همچنین مشاهده شد که دامنه رفلکس H نسبت به دامنه موج M کاهش بیشتری داشته است.نتیجه گیری: کاهش دامنه رفلکس H و نسبت H/M به دلیل تاثیر توکسین بر فیبرهای داخل دوکی عضله و کاهش دامنه پاسخ M به دلیل تاثیر بر فیبرهای خارجی دوکی است. با توجه به کاهش بیشتر دامنه رفلکس H نسبت به پاسخ M می توان گفت که BTX-A عمدتا از طریق تعدیل فعالیت سیستم حرکتی گاما اسپاستی سیتی را کاهش می دهد. نتایج این تحقیق می تواند به درمانگر در انتخاب بهترین شیوه تمرین درمانی پس از تزریق توکسین کمک شایانی کند.
كلید واژه: سم بوتولینوم، آزمونهای الکتروفیزیولوژیک، اسپاستی سیتی، همی پلژی

لینک کمکی