فایل word ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابي سيستميک با علل و پيامد بيماري به وجود آورنده آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابي سيستميک با علل و پيامد بيماري به وجود آورنده آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعداد صفحات :8

مقدمه: سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با وجود 2 مورد از تب یا هیپوترمی، تاکی پنه، تاکی کاردی، لکوسیتوز، لکوپنی و یا باندمی مشخص شده و وجود سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با یک علت عفونی، سپسیس تلقی می شود. میزان وقوع سپسیس در طی 15 سال اخیر رو به افزایش می باشد. نکته کلیدی در درمان سپسیس، شناسایی زودرس و شروع درمان بر اساس علایم، پیش از بروز عوارضی چون کاهش فشارخون می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شدت پاسخ التهابی سیستمیک با علل و نتایج بیماری ایجاد شده انجام گردیده است.روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1383 در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس بخش عفونی بیمارستان امام رضا )ع( مشهد انجام شده است. در این مطالعه 306 بیمار که مبتلا به بیماری عفونی بودند از نظر پاسخ التهابی سیستمیک مورد مطالعه قرار گرفتند.از کلیه بیماران در بدو ورود آزمایشات لازم شرح حال و معاینه دقیق به عمل آمد. مشخصات فردی نبض و تنفس و درجه حرارت و نتایج فرمول شمارش آزمایش ادرار در پرسشنامه جمع آوری گردید. حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مثبت معیارهای پاسخ التهابی سیستمیک در تشخیص عفونت از موارد غیرعفونی و تاثیر آن بر میزان مرگ و میر و نیز پاسخ التهابی شدید در هر عفونت و ارتباط آن با سدیمانتاسیون و کاهش پلاکتها بررسی شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمونهای متن ویتنی و تی دانشجویی پردازش شد.نتایج: تشخیص نهایی بر حسب تعداد بیماران عبارتست از: پنومونی 56)نفر(، مننژیت (35نفر(، عفونت با کانون نامشخص (34نفر( و یوروسپسیس 25) نفر(. بقیه عفونت های متفرقه شامل هباتیت بروسلوز می باشد. در کل بیماران 23 مورد بیمار غیرعفونی و 17 مورد مرگ و میر وجود داشت. بیشترین میزان مرگ و میر را )7 نفر( در پنومونی وجود داشت که اغلب لکوسیتوز شدید داشتند.سندرم پاسخ التهابی سیستمیک شدید در تشخیص عفونت 20.1% حساسیت و 95% ارزش اخباری مثبت داشت.نتیجه گیری: در مقایسه علل عفونی و غیرعفونی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک، هیچ تفاوت معنی داری از نظر آماری بین علایم حیاتی اولیه و آزمایشگاهی و سن و جنس و میزان مرگ و میر وجود ندارد. میزان مرگ و میر با ترومبوسیتوپنی، سدیمانتاسیون بالا و سن یا جنس ارتباطی نداشته ولی با کاهش فشارخون، لکوسیتوز شدید و شدت سندرم التهابی سیستمیک کاملا مرتبط بوده است. لذا توصیه می شود با توجه به این که شدت این بیماری ارتباط واضحی با میزان مرگ و میر دارد، توجه بیشتری به ثبت علایم حیاتی و آزمایشگاهی معمول جهت تشخیص و درمان سریع بیماران به عمل آید.
كلید واژه: پاسخ التهابی سیستمیک، تب، کاهش گلبول سفید، افزایش گلبول سفید، افزایش نبض، کاهش فشارخون، کاهش درجه حرارت

لینک کمکی