فایل word بررسي ارتباط بين استرس هاي شغلي و رضايت مندي شغلي كاركنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط بين استرس هاي شغلي و رضايت مندي شغلي كاركنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

مقدمه: استرس نوعی فرسودگی جسمی و یا روان شناختی است كه بر اثر مشكلات واقعی و یا خیالی بوجود می آید. استرس باعث به هم خوردن تعادل رواشناختی شده و پیامدهای مختلفی دارد. پیامدهای استرس شغلی منجر به نارضایتی شغلی و رها كردن حرفه و تخصص است. این تحقیق درصدد یافتن میزان رضایت از شغل و رابطه آن با استرس های شغلی در گروهی از كاركنان سپاه است. روش: این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی - مقطعی است و جامعه مورد مطالعه در این تحقیق كلیه كاركنان یكی از واحدهای سپاه می باشند. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از 146 نفر از كاركنان واحد مورد مطالعه كه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه سنجش استرس كاركنان، پرسشنامه سنجش تنیدگی شغلی اسپیو و پرسشنامه رضایت شغلی كاركنان بود. نتایج: نتایج تحلیل واریانس بین استرس كار و خانواده و تنیدگی كلی نشان داد بین این دو رابطه وجود دارد و این ارتباط معنی دار می باشد، همچنین رضایت از كار و تنیدگی ارتباط معنی داری نداشتند، بین استرس خانواده و تنیدگی كلی تحلیل واریانس انجام و در نتیجه مشخص شد كه ارتباط بین این دو معنی دار بوده است، همچنین ارتباط بین تنیدگی كلی، استرس ناشی از كار و رضایت از مسوول معنی دار بوده است. نتیجه گیری: بطور كلی در بررسی نتایج بین عوامل مختلف مشاهده می شود كه بین استرس با رضایت از كار، رضایت از مسوول و رضایت از حقوق و مزایا ارتباط معنی دار وجود داشته است. این نتایج در مطالعات دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است .
كلید واژه: استرس، استرس شغلی، رضایتمندی، سلامت روان، كاركنان نظامی

لینک کمکی