فایل word رگرسيون جعلي: مفهوم و نتايج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رگرسيون جعلي: مفهوم و نتايج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :29

ایده رگرسیون جعلی در اقتصادسنجی توسط گرنجر و نیویولد (1974) مطرح شد. این محققان نشان دادند که اگر متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در الگو (1) I باشند، تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمول باعث پیدایش نتایج غیر واقعی (یا جعلی) خواهد شد. اما سری های زمانی مورد استفاده در الگوها ممکن است خاصیت جمع بستگی متفاوتی داشته باشند. بنابراین، این سوال مطرح می گردد که آیا پدیده رگرسیون جعلی در الگوهای دارای درجات متفاوت جمع بستگی نیز وجود خواهد داشت یا خیر. در این مقاله پس از بررسی سیر تکامل تاریخی و مفهوم رگرسیون جعلی، نتایج یافته های برخی از مطالعات مهم در ارتباط با داده های سری زمانی با الگوهای دارای متغیرهای I (2), I (1) و همچنین I (0), I (1) مد نظر قرار گرفته و از بررسی متون آشکار گردیده است که در چنین شرایطی نیز احتمال وقوع رگرسیون جعلی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد شده است که قبل از اقدام به تخمین هر الگویی، خواص سری های زمانی مورد استفاده، دقیقا بررسی شود.
كلید واژه: رگرسیون جعلی، داده های سری زمانی

لینک کمکی