فایل word بررسي تابع تقاضاي گاز طبيعي (خانگي و تجاري) در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تابع تقاضاي گاز طبيعي (خانگي و تجاري) در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :27

علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوی - که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می شوند - عوامل دیگری نظیر شوک های فصلی غیر قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تاثیر می گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده نظیر قیمت و درآمد، عوامل غیر اقتصادی همانند تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیز نیستند، بر روند اصلی تقاضای انرژی اثر می گذارند. به کارگیری روش مدل ساختار سری زمانی (STSM)، این امکان را می دهد که بتوان هر دو مولفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به منظور برآورد صحیح کشش های درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی کرد. سپس با استفاده از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی، برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می شود. در ایران برای اولین بار، برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش (STSM) انجام شده است. در تابع تقاضای برآورد شده مولفه روند مشاهده نمی شود. ماهیت مولفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما 0.26- درصد برآورد شده است. کشش های بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود 0.13- و 0.17 درصد محاسبه شده است.
كلید واژه: تقاضای گاز طبیعی، نوسانات فصلی، روند اصلی و مدل ساختار سری زمانی

لینک کمکی