فایل word مقايسه كاركرد اجرايي و شواهد عصب روانشناختي در اختلال وسواسي ـ اجباري و اضطراب فراگير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه كاركرد اجرايي و شواهد عصب روانشناختي در اختلال وسواسي ـ اجباري و اضطراب فراگير :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

مقدمه: منظور از پژوهش حاضر سنجش كاركرد اجرایی بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر بود. روش: نمونه مورد مقایسه متشكل از سه گروه 22 نفری از مبتلایان به اختلالات وسواسی - اجباری، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار با همتاسازی در متغیرهای سن، جنس، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی بوده است و داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق آزمون های اضطراب بك، افسردگی بك II، مقیاس وسواسی - اجباری ییل - برآون و آزمون دسته بندی كارتهای ویسكانسین با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: در سنجش كاركرد اجرایی با استفاده از آزمون ویسكانسین، گروه وسواسی عملكرد ضعیف تری را نسبت به دو گروه دیگر نشان داد، اما تفاوتی میان گروه های اضطراب فراگیر و بهنجار دیده نشد. بحث: به نظر می رسد كه در اختلال وسواسی - اجباری، وجود نقایص عصب روان شناختی منجر به عملكرد ضعیف تر این بیماران نسبت به مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار می شود.
كلید واژه: اجرایی، اختلال وسواسی ـ اجباری، اختلال اضطراب فراگیر

لینک کمکی