فایل word حجاب برتر: مقايسه ديدگاه كاركنان و مراجعه كنندگان زن به مراكز درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حجاب برتر: مقايسه ديدگاه كاركنان و مراجعه كنندگان زن به مراكز درماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

مقدمه: حفظ ارزش ها و شعایر اسلامی از وظایف مسلم همه نهادها است و رعایت پوشش اسلامی توسط بانوان از مصادیق بارز آن به شمار می آید. بر این اساس این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه كاركنان زن دانشگاه و مراجعه كنندگان زن به مراكز درمانی دانشگاه در مورد حجاب برتر صورت گرفته است. روش: این مطالعه از نوع مطالعات زمینه یابی مقطعی است. نمونه مورد مطالعه را 511 نفر از كاركنان و مراجعه كنندگان زن به مراكز درمانی دانشگاه تشكیل می دهد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون «خی دو» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج بدست آمده بیانگر وجود تفاوت معنادار (P<0.01) بین دیدگاه كاركنان و مراجعه كنندگان زن راجع به ضرورت رعایت حجاب توسط بانوان، ارزیابی تبلیغ ارزشهای دینی با استفاده از چادر، میزان آشنایی با شرایط پوشش صحیح اسلامی، بهترین نوع پوشش برای بانوان و بهترین راه حل برای كسانی كه از چادر استفاده نمی كنند، بین گروههای مورد مطالعه بود. بحث: علیرغم وجود برخی از دیدگاه ها، نتایج بدست آمده بیانگر گرایش به معنویت و ارزش های دینی در بین كلیه افراد مورد بررسی است و این گرایش فرصت خوبی است برای مسوولین فرهنگی جامعه كه از آن به خوبی و به طور صحیح بهره برداری نمایند.
كلید واژه: حجاب برتر، کارکنان، مراجعه کنندگان، مراکز درمانی

لینک کمکی