فایل word بررسي عوامل انگيزش شغلي پرستاران بخش هاي ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل انگيزش شغلي پرستاران بخش هاي ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

مقدمه: نیروی انسانی از اركان مهم هر سازمانی به شمار می آید و همواره مورد تاكید صاحب نظران در مدیریت منابع انسانی بوده است. پرستاران به عنوان بازوی توانمند سیستم خدمات بهداشتی درمانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور مراقبتی و درمانی دارند. فراهم كردن انگیزش لازم برای انجام كار و توجه به نیروهای انگیزشی پرستاران از جمله مهمترین و در عین حال از پیچیده ترین وظایف یك مدیر پرستاری است. روش: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی كلیه پرستاران بخش های ویژه استان سمنان مشتمل بر 100 نفر شركت داشتند. عوامل انگیزشی مبتنی بر نظریه دو عاملی هرز برگ مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های مجذور كای و تست فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد كه در بین عوامل درونی ماهیت كار (%52) با اهمیت ترین عامل و مسوولیت (%34) كم اهمیت ترین عامل می باشد. در بین عوامل بیرونی سرپرستی و نظارت (%51) با اهمیت ترین عامل و حقوق و دستمزد (%29) كم اهمیت ترین عامل می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد كه عوامل درونی اهمیت بیشتری در ایجاد انگیزش شغلی پرستاران نسبت به عوامل بیرونی دارد. نتیجه گیری: بنابراین بها دادن به حرفه پرستاری و قدردانی و ستایش از پرستاران از طرف جامعه، حرفه های مرتبط و بیماران، هم چنین سرپرستی و نظارت صحیح و ارتباط سالم با پرستاران می تواند موجب انگیزش بیشتر پرستاران و اعتلای امور بهداشتی و درمانی گردد.
كلید واژه: پرستار، انگیزش شغلی، بخش ویژه

لینک کمکی