فایل word بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري کل عوامل توليد؛ مطالعه بين کشوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري کل عوامل توليد؛ مطالعه بين کشوري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :30

کمتر از دودهه است که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل رشد بهره وری مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه ICT، ویژگی های سرمایه دانش را داشته، بنابراین می تواند نه تنها از طریق تعمیق سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود، رشد بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش، رابطه بین سرریز ICT و رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را با استفاده از روش داده های پانل برای 69 کشور در دوره زمانی 2003-1993 بررسی کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی در ICT و سرریزهای بین المللی ICT هر دو اثر مثبت و معناداری بر رشد TFP- هم در نمونه کل کشورها و هم در نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه- دارند . البته، اثر ICT بر رشد TFP در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است. براساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که وجود زیرساخت های مناسبی نظیر نیروی انسانی متخصص و آزادی تجاری می تواند کشورها را در جذب بیشتر منافع ناشی از ICT یاری رساند.
كلید واژه: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP)، داده های پانل

لینک کمکی