فایل word نتايج حاملگي در زنان مبتلا به لوپوس اريتماتو سيستميك در بيمارستان امام خميني اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نتايج حاملگي در زنان مبتلا به لوپوس اريتماتو سيستميك در بيمارستان امام خميني اروميه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :8

مقدمه: لوپوس اریتماتوسیستمیك یك بیماری اتوایمیون است كه زنان را در سنین باروری مبتلا می كند. به همین علت متخصصان به بسیاری از مشكلات حاملگی در مبتلایان به لوپوس شامل تاثیر لوپوس بر پیامد های جنینی و همچنین حاملگی بر لوپوس توجه می كنند. این مطالعه جهت بررسی نتایج مرتبط با مادر و جنین در زنان حامله مبتلا به لوپوس طراحی شده است.مواد و روش كار: این یك مطالعه گذشته نگر بر روی 20 حاملگی در 13 زن مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیك در دپارتمان نفرولوژی دانشگاه علوم پزشكی ارومیه می باشد. نتایج: متوسط سن بیماران 24 سال (حد فاصل 19-37 سال) بود. 7 بیمار نولی پار بودند. 15 حاملگی از20 حاملگی در فاز رمیسیون و مابقی در فاز فعال بیماری اتفاق افتاده بود. در 5 بیمار بیوپسی كلیه قبل از حاملگی انجام شده بود. یك بیمار در مرحله 2، سه بیمار در مرحله 3 و یك بیمار در مرحله 4 نفریت لوپوسی قرار داشتند. عملكرد كلیه در تمام بیماران قبل از حاملگی طبیعی بود. 2 از 13 بیمار دارای تیترآنتی فسفولیپید آنتی بادی مثبت (APA) بودند اما فقط یكی از آنها سابقه سقط های مكرر و ترومبوزوریدهای عمقی اندام تحتانی را داشت. در تمام بیماران APA مثبت از آسپرین و هپارین استفاده شد. در 7 مورد پروتیینوری در حد غیرنفروتیك در طی حاملگی مشاهده شد اما با اختلال در عملكرد كلیه، افزایش فشار خون و مورتالیتی مادر همراه نبود. تشدید بیماری در 3 مورد مشاهده شد كه تاثیری بر پیش آگهی مادر و جنین نداشت. متوسط سن حاملگی 37 هفته (بین 34-39 هفته) با 5 مورد زایمان پره ترم بود. مرگ داخل رحمی جنین (IUFD) در2 مورد و سقط در یك مورد وجود داشت. متوسط وزن زمان تولد نوزادان 2160 گرم و آپگار 8 در زمان تولد بود. یك مورد اختلال رشد داخل رحمی (IUGR) و 3 مورد تولد نوزاد با وزن كم (LBW) گزارش شد. فقط یك مورد نوزاد LBW از مادر دارای بیماری فعال قبل از حاملگی متولد شده بود. تنها یك مورد از 5 حاملگی با تیتر مثبت آنتی فسفولیپید آنتی بادی ناموفق بود. غیر از یك مورد، كلیه بیماران در زمان لقاح تحت درمان با استرویید بودند.بحث: احتمال پیامدهای مطلوب مادر و جنین در حاملگی زنان مبتلا به لوپوس كه مدت طولانی در رمیسیون كامل بوده، عملكرد كلیه نرمال و فشارخون طبیعی و تیتر منفی APA دارند زیاد است. اگرچه ریسك از دست رفتن جنین و / یا اختلال عملكرد كلیه در لوپوس فعال و/ یا نارسایی كلیه زیاد است.
كلید واژه: حاملگی، لوپوس اریتماتوسیستمیک، پیش آگهی

لینک کمکی