فایل word شکايات و يافته هاي چشمي در کاربران رايانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شکايات و يافته هاي چشمي در کاربران رايانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :8

هدف: تعیین شیوع علایم و نشانه های چشمی در کاربران حرفه ای رایانه در مقایسه با گروه شاهد.روش پژوهش: این مطالعه مورد - شاهدی مقطعی بر روی گروهی از کارکنان بانک که جهت انجام وظایف سازمانی مستقیما با رایانه کار می کردند (به عنوان گروه مورد) و گروهی از کارمندان دیگر بانک که با رایانه سر و کار نداشتند (به عنوان گروه شاهد) انجام شد. علایم بر اساس شکایات چشمی افراد و نشانه ها بر اساس معاینه کامل چشمی تعیین و مقایسه شدند.یافته ها: گروه مورد شامل 57 نفر (34 مرد و 23 زن) با میانگین سنی 30.7±6.8 سال و در گروه شاهد شامل 56 نفر (25 مرد و 31 زن) با میانگین سنی 27.6±7.2 بود. دو گروه از نظر سن و جنس تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P=0.63). در گروه مورد و شاهد، به ترتیب سوزش چشم و اشک ریزش 79 درصد در مقابل 45 درصد (P=0.037)، احساس خشکی چشم 66 درصد در مقابل 32 درصد (P=0.023) و خستگی چشم در هنگام کار 64.8 درصد در مقابل 40 درصد (P=0.044) وجود داشت. فراوانی خشکی چشم در گروه مورد (بر اساس آزمایش شیرمر کم تر از 10mm طی 5 دقیقه) 40.3 درصد و در گروه شاهد 10.7 درصد بود (P=0.012). زمان گسست لایه اشکی (TBUT) کم تر از 10 ثانیه، در 43.8 درصد از گروه مورد و 8.9 درصد از گروه شاهد دیده شد (P=0.041). میزان هتروفوریا در گروه مورد 33.2 درصد و در گروه شاهد 5.3 درصد بود (P=0.032). شیوع نزدیک بینی در گروه شاهد 54.3 درصد و در گروه مورد 39.2 درصد بود (P=0.09).نتیجه گیری: شیوع شکایاتی چون سوزش و اشک ریزش چشم، احساس خشکی چشم و احساس خستگی چشم به شکل قابل ملاحظه ای در کاربران رایانه بالاتر است که با توجه به گستردگی روزافزون استفاده از رایانه در محیط اداری و خانگی، به برنامه ریزی پژوهش هایی جهت شناسایی علل ایجاد این اختلالات و تدوین اقدامات پیش گیرانه و درمانی مناسب برای آن ها نیاز است.
كلید واژه:

لینک کمکی