فایل word نتايج جراحي آب مرواريد همراه با کارگذاري لنز داخل چشمي اتاق خلفي در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نتايج جراحي آب مرواريد همراه با کارگذاري لنز داخل چشمي اتاق خلفي در کودکان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :6

هدف: تعیین پیامدهای بینایی و عوارض جراحی آب مروارید همراه با کارگذاری لنز داخل چشمی اتاق خلفی (PCIOL) اکریلیک هیدروفوب در کودکان.روش پژوهش: در این مجموعه موارد مداخله ای آینده نگر، کودکان 6 تا 9 ساله مبتلا به آب مروارید مادرزادی یا تکاملی طی سال های 1384-1382 تحت جراحی لنزکتومی، کپسولوتومی خلفی، ویترکتومی قدامی همراه با کارگذاری PCIOL اکریلیک هیدروفوب قرار گرفتند و حداقل 6 ماه پی گیری شدند. سایر انواع آب مروارید از مطالعه حذف شدند. در معاینه، دید با و بدون اصلاح، معاینه بیومیکروسکوپی، اندازه گیری فشار داخل چشمی (IOP)، بررسی عیب انکساری، کراتومتری و فوندوسکوپی انجام شد. با اتساع مردمک، وضعیت قرارگیری PCIOL و میزان کدورت محور بینایی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: سیزده چشم از 10 بیمار (7 پسر و 3 دختر) وارد مطالعه شدند. در 3 بیمار هر دو چشم و در 7 بیمار، یک چشم مورد جراحی قرار گرفت. سن بیماران در زمان جراحی 7.8±1.2 سال (6 تا 9 سال) بود. بیماران به مدت 13.3±7 ماه (6 تا 24 ماه) پی گیری شدند. بهترین دید اصلاح شده قبل از جراحی 1±0.1 لوگمار و در آخرین ویزیت 0.1±0.1 لوگمار بود (P<0.0001). موردی از عارضه حین عمل یا کدورت محور بینایی طی مدت پی گیری مشاهده نشد.نتیجه گیری: لنزکتومی، کپسولوتومی خلفی، ویترکتومی قدامی و کارگذاری PCIOL اکریلیک هیدروفوب در آب مروارید مادرزادی یا تکاملی در کودکان 9-6 ساله، روشی سالم و موثر در بهبود حدت بینایی است.
كلید واژه:

لینک کمکی