فایل word مقايسه روش هاي تصوير برداري كليه و مجاري ادراري در كودكان با عفونت ادراري مكر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه روش هاي تصوير برداري كليه و مجاري ادراري در كودكان با عفونت ادراري مكر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :5

پیش زمینه و هدف: بر اساس مطالعات موجود عفونت ادراری در دوران كودكی از شیوع بالا و عوارض جدی به خصوص در سنین پایین برخوردار است.برای شناسایی علت زمینه ای و عوارض عفونت ادراری روی كلیه روش های تصویر برداری بسیار كمك كننده است در این مطالعه نقش اسكنDMSA (Dimercaptosuccinic acid) در شناسایی آسیب كلیه در كودكان با عفونت ادراری مكرر، مطالعه و با آبنورمالیتی های قابل شناسایی با سیستوگرافی و سونوگرافی از كلیه و مجاری ادراری مورد مقایسه قرار گرفته است.مواد و روش كار: از كودكان مراجعه كننده با عفونت ادراری مكرر سیستوگرافی - سونوگرافی و اسكن DMSA انجام و اطلاعات حاصل از آنها با یكدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است.یافته ها: در این بررسی 58 كودك 84% دختر و 16% پسر مورد مطالعه قرارگرفت. میانگین سنی 5.8±2.9 بود. در 71% موارد اسكار قابل توجه در كلیه توسط اسكن DMSA قابل شناسایی بود. رفلاكس ادرار از مثانه به حالب در 29% موارد با استفاده از سیستوگرافی نشان داده شد. و سونوگرافی در 24% موارد در كلیه ها و 41.7% در مثانه گزارش غیر طبیعی داشته است.بحث و نتیجه گیری :انجام DMSA Scan را نباید محدود به وجود رفلاكس مثانه به حالب منوط دانست و حداقل تصویر برداری از كودكان با عفونت ادراری مكرر سیستوگرافی، سونوگرافی از كلیه ها و مثانه و DMSA Scan پیشنهاد می شود.
كلید واژه: عفونت ادراری، مکرر، اسکن DMSA، رفلاکس مثانه به حالب

لینک کمکی