فایل word ارزيابي برنامه جامع نرم افزاري انتقال خون در ميزان مردودي، بروز خطا و رضايتمندي اهداكنندگان خون اصفهان، سال 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي برنامه جامع نرم افزاري انتقال خون در ميزان مردودي، بروز خطا و رضايتمندي اهداكنندگان خون اصفهان، سال 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: تكنولوژی اطلاعات و ثبت الكترونیك، راه ورود مطالعه های جدیدی را در انتقال خون گشوده است ولی اطلاعات اندكی درباره ارزیابی آن در مراكز انتقال خون وجود دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر تكنولوژی فوق بر بروز خطا و شیوع مردودی به علت مشكلات رفتاری و رضایتمندی اهداكنندگان در دو مركز انتقال خون اصفهان طی سال 1384 می پردازد.مواد وروش ها: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی كه با روش نمونه گیری سرشماری و در سال 1384 انجام شد، كلیه اهداكنندگان پایگاه خواجو و پایگاه شریعتی از نظر بروز خطاهای ناشی از نبود سابقه و شیوع مردودی به علت مشكلات رفتاری بررسی و پس از رضایتمندی از دو نمونه تصادفی 100 نفری، دو گروه توسط یك پرسشنامه مقایسه شدند و اطلاعات در برنامهSPSS 11.5 با آزمون های فیشر، كای دو و آزمون t تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میزان مردودی در پایگاه خواجو 1041 مورد (2%) و در پایگاه شریعتی 353 مورد (1%) بود. بروز خطا در پایگاه خواجو 1 مورد (0%) و در پایگاه شریعتی 22 مورد (0.62%) بود. شیوع مردودی در پایگاه خواجو بالاتر و میزان بروز خطا در این پایگاه بسیار كمتر از پایگاه شریعتی بود. رضایت اهداكنندگان از روند اهدای خون در پایگاه خواجو به طور محسوسی كمتر از پایگاه شریعتی بود. بین رضایت از برخورد كاركنان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: اجرای هم زمان برنامه جامع می تواند با افزایش مردودی و بروز بسیار كمتر خطا در پیشبرد سلامت خون موثر باشد ولی وجود مراحل متعدد كامپیوتری ممكن است موجب نارضایتی و اختلال در فضای محرمانه مشاوره شود.
كلید واژه: اهداكنندگان خون، كامپیوتر، خطای پزشكی، رضایتمندی

لینک کمکی