فایل word ارتباط بين عفونت بروسلائي بدون علامت و سقط خود به خودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين عفونت بروسلائي بدون علامت و سقط خود به خودي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: ارتباط بروسلوز با سقط خود به خودی در حیوانات اثبات شده در صورتی كه هنوز ارتباط شناخته شده ای بین بروسلوز و سقط در انسان گزارش نشده است. با توجه به آندمیك بودن بیماری و شیوع بالای بروسلوز در ایران و قابل تشخیص و درمان بودن بیماری و نیز نامشخص بودن علل سقط در بسیاری از خانم ها، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط احتمالی سقط خود به خودی و عفونت بروسلایی طراحی و اجرا شده است.روش كار: این مطالعه كارآزمایی بالینی در سال 1385 در بیمارستان امیرالمومنین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكی سمنان انجام شده است. 81 زن با سقط خود به خودی به عنوان گروه مورد و 103زن با حاملگی طبیعی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. دو گروه از نظر تعداد حاملگی قبلی، تعداد سقط قبلی و سن حاملگی با هم همگن بودند. 2 سی سی خون از هر نفر گرفته و سرم آن جدا و سپس تیتر IgG و IgM در هر دو گروه به روش الیزا اندازه گیری شد. تیتر IgG یا IgM بیشتر یا مساوی 10 واحد به عنوان سرولوژی مثبت تلقی شد. مشخصات فردی، اطلاعات مربوط به سن حاملگی، سابقه مصرف شیر نجوشیده و پنیر محلی و نتایج آزمایشات خون، در پرسشنامه جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای كلموگروف اسمیرنوف، تی، من ویتنی، كای اسكوئر و همچنین رگرسیون لجستیك تحلیل داده ها در سطح معنی داری %5 انجام شد.نتایج: از نظر سنی دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند. همچنین دو گروه از نظر تعداد حاملگی قبلی، تعداد سقط قبلی، سن حاملگی و سابقه مصرف پنیر محلی همگن بودند. %6.2 خانم های با سقط خود به خودی و %13.6 خانم های گروه شاهد IgG بیشتر یا مساوی 10 واحد داشتند. تمام خانم های دو گروه سرولوژی IgM منفی داشتند. بین ابتلا به بروسلوز و بروز سقط ارتباط معنی دار نبود، اما بین ابتلا به بروسلوز و مصرف شیر نجوشیده ارتباط معنی دار دیده شد.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد، ابتلا به عفونت بروسلایی بدون علامت عاملی جهت ایجاد سقط نمی باشد.
كلید واژه: بروسلوز، سقط خود به خودی، سرولوژی، حاملگی

لینک کمکی