فایل word بررسي ميزان صدمات پرينه در مادران نخست زا با اپي زياتومي رايج و انتخابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان صدمات پرينه در مادران نخست زا با اپي زياتومي رايج و انتخابي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: اپی زیاتومی و پارگیها صدمات شایع پرینه در زنان نخست زا هستند و رایج ترین برش جراحی در مامایی می باشد. هیچ مدرك محكم علمی در تایید اپی زیاتومی رایج وجود ندارد و توصیه شده است. اپی زیاتومی به صورت انتخابی و بر اساس موارد لزوم مادری و جنینی انجام شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان صدمات پرینه در مادران نخست زا با اپی زیاتومی رایج و انتخابی انجام گرفت.روش كار: این مطالعه از نوع كار آزمایی بالینی تصادفی در بیمارستان شهید مدرس كاشمر سال 1382 بر روی 100 خانم نخست زای 35ـ17 ساله با شروع خودبخودی زایمان انجام شد. واحدهای پژوهش ابتدا به صورت مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به روش تخصیص تصادفی در دو گروه با اپی زیاتومی رایج و انتخابی قرار گرفتند، همه زایمانها توسط پژوهشگر انجام گردید. اما تعیین میزان صدمات پرینه توسط كمك پژوهشگر كه از گروه مادران اطلاع نداشت، صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها فرمهای مصاحبه و مشاهده، و مقیاس سنجش قدرت عضلات كف لگن بودند.تجزیه و تحلیل داده ها با آزمونهای آماری تی دانشجویی، كای دو، من ویتنی و فیشر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با ضریب اطمینان %95 صورت گرفت.نتایج: بر اساس نتایج این پژوهش 12 نفر (24درصد) در گروه انتخابی و 50 نفر (100درصد) در گروه رایج، اپی زیاتومی شدند (P<0.0001). به طور كلی صدمات پرینه در گروه انتخابی 62 درصد و در گروه رایج 100 درصد بود كه از نظر آماری تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.0001). در این مطالعه دو گروه از نظر متغیرهای موثر بر صدمات پرینه همگن بودند.نتیجه گیری: انجام اپی زیاتومی به صورت انتخابی سبب كاهش صدمات پرینه می شود كه می تواند به عنوان روشی ایمن و با صرف وقت و هزینه كمتر جایگزین اپی زیاتومی رایج شود.
كلید واژه: اپی زیاتومی رایج، اپی زیاتومی انتخابی، صدمات پرینه، نخست زا

لینک کمکی