فایل word بررسي تاثير تحريک الکتريکي عصب از طريق پوست در کنترل درد پس از عمل سزارين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تحريک الکتريکي عصب از طريق پوست در کنترل درد پس از عمل سزارين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :10

روش کار: این پژوهش كارآزمایی بالینی که بر 72 بیمار تحت عمل سزارین، بستری در بخش جراحی زنان بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1385 انجام شد، نمونه ها به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده که در گروه مورد جهت تسکین درد از تنس و در گروه شاهد از پلاسبوتنس استفاده شد. شدت درد بیماران قبل و بعد از مداخله توسط مقیاس بصری سنجش درد و زمان درخواست اولین مسکن تا 4 ساعت پس از مداخله در دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. ویژگیهای فردی و نتایج شدت درد بر مبنای مقیاس بصری سنجش درد (VAS)در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات به دست آمده، به وسیله نرم افزار آماری SPSSو با استفاده از آزمون آماری تی، آنالیز واریانس یك طرفه، آزمون رتبه ای، من ویتنی یو، کروسکال والیس و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد میانگین شدت درد در گروه مورد و شاهد بعد از مداخله به ترتیب 3.78 و 6.61 بود (P=0.0001). تفاوت میانگین شدت درد قبل و بعد از مداخله در گروه تنس با تفاوت 2.52 و در گروه پلاسبوتنس با تفاوت 0.22 معنی دار بود (P=0.0001). همچنین 91 درصد بیماران در گروه مورد دردشان کاهش یافته بود (P=0.0001).نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از این است که بیماران در زمان استفاده از تنس درد کمتری را نسبت به استفاده از پلاسبوتنس احساس نموده اند، لذا تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست، در کاهش درد ناشی از عمل سزارین موثر بوده و می توان آن را به عنوان یک روش موثر و بی خطر، جهت کاهش درد پس از عمل سزارین پیشنهاد نمود.
كلید واژه: تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست، درد پس از عمل، سزارین

لینک کمکی