فایل word مشكلات رفتاري و هيجاني در فرزندان خانواده هاي تك والد تحت سرپرستي مادر با مقايسه با خانواده هاي دو والد: كميته امداد امام خميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مشكلات رفتاري و هيجاني در فرزندان خانواده هاي تك والد تحت سرپرستي مادر با مقايسه با خانواده هاي دو والد: كميته امداد امام خميني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش مقایسه مشكلات رفتاری و هیجانی در بچه های تك والد تحت سرپرستی مادر با خانواده های دو والد در كمیته امداد امام خمینی (ره) تهران است. منظور از مشكلات رفتاری علایمی مثل پرخاشگری، بزهكاری و مشكلات اجتماعی است و منظور از مشكلات هیجانی علایمی مثل افسردگی، اضطراب و شكایات جسمانی است.روش بررسی: این پژوهش از نوع مقطعی و نمونه گیری آن به روش خوشه ای بود. حجم نمونه برای هر گروه 230 و در كل 460 نفر به دست آمد. جهت اندازه گیری مشكلات رفتاری هیجانی از پرسشنامه CBCL استفاده شد.یافته ها: در هیچ یك از خرده مقیاس های CBCL بین خانواده های دو والد و تك والد تفاوت معنی داری وجود ندارد. آزمون رگرسیون لجستیك جهت تعیین احتمال وقوع هر یك از سطوح متغیر كیفی دو حالته بر اساس متغیرهای مستقل نشان داد كه متغیرهای مستقلی مثل جنس، سابقه روانپزشكی كودك و سابقه مراجعه به روانپزشك در والدین تاثیر معنی داری بر احتمال وقوع متغیر كیفی دو حالته یعنی نمرات مقیاس های برونی سازی، درونی سازی و كل دارند. برای تبدیل نمرات این مقیاس ها به متغیر كیفی دو حالته از نقطه برش 64 استفاده شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها مشخص گردید خانواده های دو والد در این مطالعه از شرایط خاصی برخوردار هستند. بنابراین نتایج از قدرت تعمیم بالایی برخوردار نیستند. در این خانواده ها پدر به عللی از قبیل ناتوانی جسمی یا بیماری روانی قدرت كافی برای اداره خانواده ندارد لذا نقش وی كمرنگ می شود و شرایط خانواده به خانواده های تك والد نزدیك می گردد و در نهایت منجر به كاهش تفاوت مشكلات رفتاری و هیجانی بین دو گروه والد و تك والد در نمونه های پژوهش می گردد.
كلید واژه: دو والد، تك والد، CBCL، مشكلات رفتاری و هیجانی

لینک کمکی