فایل word علل، درمان و پيامد تشنج در بيماران مسموم با داروها و سموم تشنج زا: مطالعه در 66 بيمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word علل، درمان و پيامد تشنج در بيماران مسموم با داروها و سموم تشنج زا: مطالعه در 66 بيمار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تشنج از مهمترین علایم مسمومیت ها می باشد. با توجه به تفاوت در میزان دسترسی افراد به سموم و مواد در مناطق مختلف، مقدار ماده موثره داروهای ساخت كارخانجات و نیز عدم كنترل در خرید و فروش مواد خطرناك مثل سموم كشاورزی، در این مطالعه به بررسی علل، درمان و پیامد تشنج در بیمارن مسموم با مواد تشنج زا پرداخته شد.روش بررسی: مطالعه توصیفی بر روی 2220 پرونده بیمار مسموم با سموم تشنج زا در سال های 82-1380 بستری در بخش مسمومین بیمارستان نور انجام و موارد منجر به تشنج مشخص گردید. اطلاعات شامل سن، جنس، نوع ماده مصرف شده، نوع تشنج تونیك كلونیك ژنرالیزه (ایزوله یا پایدار)، داروی كنترل كننده تشنج و پیامد مسمومیت در پرسشنامه ثبت و با آزمون های x2 واریانس یك طرفه آنالیز گردید.یافته ها: از میان 63 بیمار مسموم دارای تشنج، 33 نفر مرد و 30 مورد زن بودند. اكثریت بیماران مسموم دچار تشنج در گروه سنی 40-15 سال قرار داشتند (28 بیمار). شایع ترین مسمومیت های ایجاد كننده تشنج مسمومیت با داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای (39.7%) سموم ارگانوفسفره (17.5%)، كاربامازپین (7.9%) و سموم ارگانوكلره (6.3%) بودند، اما از نظر میزان تشنج زایی این مواد، بیشترین میزان تشنج پایدار در مسمومین با سموم ارگانوكلره (25%)، ارگانو فسفره (18.75%)، (%18.75) TCA، و كاربامازپین (12.5%)، مشاهده گردید. با افزایش سن، تشنج كاهش پیدا می كرد. نوع تشنج با نوع ماده ارتباط داشت. بهترین داروی كنترل كننده تشنجات میدازولام (25%) بود. مرگ و میر در شش بیمار با و یا بدون عارضه كلیوی مشاهده گردید.نتیجه گیری: تفاوت در نوع مسمومیت ها می تواند به دلیل تفاوت در دسترسی باشد. میدازولام با عوارض كمتر و عدم داشتن منع مصرف در مسمومیت ها انتخاب مناسبی جهت كنترل تشنج پایدار است.
كلید واژه: تشنج، مسمومیت، تشنج پایدار

لینک کمکی