فایل word تغييرات شاخص هاي تن سنجي و ليپيدهاي سرم بر حسب نمايه توده بدن در يك جامعه شهري از بزرگسالان ايراني طي 3.6 سال پيگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغييرات شاخص هاي تن سنجي و ليپيدهاي سرم بر حسب نمايه توده بدن در يك جامعه شهري از بزرگسالان ايراني طي 3.6 سال پيگيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :13

مقدمه: هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات لیپیدهای سرمی و شاخص های تن سنجی در یك جمعیت شهری از بزرگسالان ایرانی برحسب نمایه توده بدن در طی 3.6 سال پیگیری بود. مواد و روش ها: بین سال های 80-1377 و 84-1381، 5618 فرد غیردیابتی با سن بیشتر و برابر 20 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین تغییرات كلسترول تام، كلسترول (HDL-C) HDL، كلسترول (LDL-C) LDL و نیز شاخص های تن سنجی برحسب گروه های نمایه توده بدن (BMI)، از روش كوواریانس استفاده شد. یافته ها: BMI در زنان افزایش یافت، اما این افزایش در زنان چاق معنی دار نبود. در مردان افزایش BMI تنها در گروه لاغر (lean) مشاهده شد. دور كمر در هر دو جنس و در همه گروه های BMI افزایش یافت. كاهش معنی دار در كلسترول تام (مردان: -15.3 تا 48.90 و -32.1 ,CI و زنان: -23.0 تا -37.3 و (-30.2: CI و LDL-C (مردان: -5.0 تا -43.7 و -24.4 CI: و زنان: -9.4 تا -30.2 و (-19.8 :CI مشاهده شد. كاهش قابل توجه در میانگین HDL-C تنها در مردان مشاهده شد -1.5) تا -5.2 و (-3.4 :CI اما میزان این كاهش در گروه های مختلف BMI تفاوتی را نشان نداد (P=0.3). كاهش در نسبت HDL-C / كلسترول تام و LDL-C/HDL-C در مردان و زنان معنی دار نبود. نتیجه گیری: در این مطالعه با وجود افزایش در میزان چاقی مركزی تغییرات مطلوبی در كلسترول تام و LDL-C مشاهده شد. به نظر می رسد كاهش در كلسترول تام با تغییرات نامطلوب سطح سرمی HDL-C خنثی شده باشد. هیچ كاهش قابل توجهی در /HDL نسبت های كلسترول تام و LDL-C/HDL-C مشاهده نشد.
كلید واژه: نمایه توده بدن، سطح لیپید، لیپوپروتئین، دور كمر، نسبت دور كمر به دور باسن

لینک کمکی