فایل word موسي (ع) و شبان نگاهي ساختاري به داستان موسي (ع) و شبان مثنوي، عناصر داستاني و ماخذ و نظاير آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word موسي (ع) و شبان نگاهي ساختاري به داستان موسي (ع) و شبان مثنوي، عناصر داستاني و ماخذ و نظاير آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي ادبي

تعداد صفحات :32

در این مقاله ضمن تشریح و بررسی ماخذ داستان موسی )ع( و شبان و نظیره های آن در ادبیات ایران و سایر ملل، مشخصا دو داستان مکتبخانه ای متاثر از موسی )ع( و شبان را با نامهای موسی )ع( و سنگ تراش و مهمانی شبان، معرفی و بررسی می کنیم. سپس با نگاهی ساختار شناسانه، عناصر داستان، چون پیرنگ، شخصیت، گفتگو، زاویه دید، روایت، لحن، مکان و زمان را با توجه به شگردهای داستانپردازی مولانا می کاویم.تکیه اصلی مقاله بر جنبه های ساختاری است نه محتوایی که بررسی محتوای داستان خود بحث دیگری می طلبد، لیکن در تبیین ساختار داستان، ناگزیر به برخی جنبه های نمادین و محتوایی نیز تا حد ضرور و مقدور اشاره می شود. همچنین بخش عمده ای از مقاله با کاوشهای متن شناسی و ماخذیابی اختصاص می یابد تا هم تکمله ای بر ماخذ قصص مثنوی اثر علامه فروزانفر باشد و هم یافته های نو در زمینه داستان.
كلید واژه: مثنوی، موسی (ع) و شبان، مولوی، عناصر داستان، تحلیل ساختاری

لینک کمکی