فایل word اثر افزودن مورفين بر روي بوپيواکايين %0.5 براي بي دردي داخل فضاي جنبي بعد از اعمال جراحي کليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر افزودن مورفين بر روي بوپيواکايين %0.5 براي بي دردي داخل فضاي جنبي بعد از اعمال جراحي کليه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :8

پیش زمینه و هدف: بی دردی داخل فضای جنبی با استفاده از بی حس کننده های موضعی یکی از روش های کنترل درد بعد از عمل می باشد، که در اعمال جراحی مربوط به قمست فوقانی شکم، قفسه سینه یا ناحیه کلیه به کار می رود. در این مطالعه، ما اثر افزودن مورفین داخل فضای جنبی را در بهبودی بی دردی با روش فوق بررسی کردیم.مواد و روش ها: 30 بیمار ASA I 20 تا 50 ساله که جهت اعمال جراحی الکتیو کلیه مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی به دو گروه شاهد و مطالعه تقسیم شدند. در گروه مطالعه برای بی دردی بعد از عمل بوپیواکایین %0.5 همراه با مورفین و در گروه شاهد بوپیواکایین، همراه با سالین نرمال داخل فضای جنبی تزریق شد. بی دردی بعد از عمل )با استفاده از روش ارزیابی کلامی شدت درد( و میزان مورفین داخل وریدی مصرف شده در طول روز اول بعد از عمل، در دو گروه با هم مقایسه گردید.یافته ها: میانگین ارزیابی کلامی شدت درد در طی 6 ساعت بعد از عمل در گروه شاهد و مطالعه به ترتیب 2.26 و 1.53 بود (P<0.05). نتایج حاصل در 12 و 24 ساعت بعد از عمل نیز اختلاف معنی داری را نشان می دهند. میانگین مصرف مورفین سیستمیک )برحسب میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن(، در گروه شاهد و مطالعه در 24 ساعت بعد از عمل به ترتیب 0.117±0.033 و 0.096±0.024 بود (p>0.05).بحث و نتیجه گیری: افزودن مورفین به بوپیواکایین داخل فضای جنبی باعث بهبود کیفیت بی دردی در دوره 24 ساعت اول بعد از عمل می گردد. اگر چه به نظر می رسد مصرف مورفین سیستمیک در طول 24 ساعت اول بعد از عمل، تغییری نمی کند.
كلید واژه: درد بعد از عمل، بی دردی داخل فضای جنبی، بوپیواکایین، مورفین

لینک کمکی