فایل word سنجش و تاثير فشار ناشي از لارنگوسکوپي حين لوله گذاري داخل تراشه بر شدت گلودرد بعد از عمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنجش و تاثير فشار ناشي از لارنگوسکوپي حين لوله گذاري داخل تراشه بر شدت گلودرد بعد از عمل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :8

سنجش و تاثیر فشار وارده حین لارنگوسکوپی جهت اینتوباسیون تراشه و شدت گلودرد بعد از عمل، این پژوهش توصیفی بر روی یکصد بیمار ASA کلاس و با محدوده سنی 18 الی 65 سال که کاندیدای اعمال جراحی انتخابی در ناحیه اندام تحتانی و شکم بودند با هدف تعیین فشار وارده شده از طریق تیغه لارنگوسکوپ حین لارنگوسکوپی بر قاعده زبان و تاثیر آن بر شدت و فراوانی گلودرد بعد از عمل انجام گرفت. در این مطالعه لارنگوسکوپی توسط لارنگوسکوپ شماره 3 مکینتاش انجام شده بالون کوچکی در انتهای تیغه متصل و از طریق لوله باریکی به ترانس دیوسر فشار دستگاه نمایشگر وصل گردید. فشارسنج دستگاه قبل از هر سنجش کالیبره شده است و چهار شاخص شامل (1 مدت زمان لارنگوسکوپی (2 حداکثر فشار اعمال شده حین لارنگوسکوپی (3 فشار متوسط و (4 سطح زیر منحنی فشار - زمان از نوار چاپی دستگاه استخراج گردید. 24 ساعت بعد از عمل، شدت و فراوانی گلودرد توسط معیار سنجش بینایی مورد ارزیابی قرار گرفت.اطلاعات به دست آمده با نرم افزار کامپیوتری SPSS و تست های آماری ANOVA و Discriminant مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به صورت Mean±SD ارایه گردید. مقادیر P<0.05 به صورت آماری معنی دار تلقی شد.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدت زمان لارنگوسکوپی 10.57±1.66 ثانیه، فشار حداکثر لارنگوسکوپی 295.73±21.17 میلی متر جیوه، فشار متوسط لارنگوسکوپی 156.30±19.00 میلی متر جیوه و سطح زیر منحنی فشار - زمان 2939.97±413.00 میلی متر مربع می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید که بین شدت گلودرد بعد از عمل و حداکثر فشار وارد شده حین لارنگوسکوپی (P<0.001) و نیز فشار متوسط اعمال شده (P<0.006) ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. بین شدت گلودرد بعد از عمل و شاخص های دیگر مانند سن، جنس، طول مدت لارنگوسکوپی و طول مدت عمل و سطح زیر منحنی فشار زمان ارتباط معنی داری یافت نشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شدت گلودرد بعد از عمل با حداکثر فشار اعمال شده حین لارنگوسکوپی و نیز فشار متوسط ارتباط داشته که این موضوع در مطالعات قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است.
كلید واژه: فشار لارنگوسکوپی، گلودرد بعد از عمل

لینک کمکی