فایل word بررسي سطح سرمي FT4 و TSH در نوزادان نارس با توجه به پارامترهاي رشدي نوع زايمان و آپکار تولد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سطح سرمي FT4 و TSH در نوزادان نارس با توجه به پارامترهاي رشدي نوع زايمان و آپکار تولد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :6

پیش زمینه و هدف: هورمون های تیروئید بر روی رشد و تمایز ارگان های بدن خصوصا سیستم عصبی مرکزی و متابولیسم کربوهیدرات ها و لیپیدها و ویتامین ها نقش دارد. برخی مطالعات نشان داده که کاهش هورمون های تیروئید ریسک فاکتوری برای عوارض نارسی است و تجویز تیروکسین را در این گروه نوزادان پیشنهاد کرده اند لذا مطالعه حاضر جهت بررسی سطح هورمون های FT4 و TSH در کودکان نارس صورت گرفت.مواد و روش: یک مطالعه توصیفی مقطعی است که بر روی 99 نوزاد نارس با سن حاملگی 26 تا 36 هفته، 7-2 روزه بستری در بخش آی سی یو و نوزادان بیمارستان کودکان تبریز با روش نمونه گیری تصادفی از مورخه 1/1/83 لغایت 31/2/84 انجام گرفت. یک سی سی خون وریدی از نوزادان اخذ و سرم آن ها جدا FT4 و TSH آن ها با روش رادیو ایمنو اسی اندازه گیری گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش وزن نوزادان (P=0.4 R=0.05) FT4 افزایش و (P=0.2 R=0.12) TSH کاهش یافته و با افزایش قد نوزادان (P=0.8 R=0.02) FT4 افزایش (P=0.13 R=0.15) TSH کاهش می یابد. در حالیکه با افزایش دور سر FT4 افزایش غیر معنی دار پیدا می کند (P=0.08) با تفکیک جنسی مشخص شد که افزایش FT4 در پسرها در ارتباط با دور سر معنی دار می باشد (P= 0.04). TSH با افزایش دور سر کاهش یافته ولی معنی دار نمی باشد (P=0.2 R=0.12). میانگین FT4 در نوزادان متولد شده با آپکار بالا و پایین (P<0.01) و بین آپکار بالا و متوسط (P<0.03) اختلاف معنی دار داشته بطوریکه با کاهش آپکار این هورمون کاهش می یابد در حالیکه با تغییرات آپکار میانگین TSH اختلاف معنی دار نشان نمی دهد (P=0.13). با افزایش سن حاملگی (P=0.1 R=0.17) FT4 افزایش ولی (P=0.56 R=0.05) TSH کاهش می یابد. در این مطالعه بین کودکان LBW و VLBW از نظر میانگین (P=0.37) FT4 و (P=0.16) TSH اختلاف معنی داری دیده نشد.بحث: این مطالعه نشان می دهد در صورتیکه نوزاد از وزن و قد و دور سر سن حاملگی و آپکار پایین تری برخوردار باشد، احتمال هیپو تیروکسینمی نیز در آن ها بیشتر خواهد بود ولی این کاهش فقط در مورد آپکار پایین و با کاهش دور سر در مذکرها معنی دار می باشد. با توجه به این که امکانات لازم جهت جلوگیری از مرگ و میر نوزادان نارس LBW و VLBW در کشور فراهم گردیده و امکان زنده ماندن این نوزادان بیشتر شده تجویز حتی موقت تیروکسین بویژه در نوزادانی که با آپکار پایین متولد می گردند شاید لازم باشد.
كلید واژه: نوزاد نارس، LBW؛ VLBW؛ FT4؛ TSH؛ آپکار

لینک کمکی