فایل word اندازه گيري كارآيي و پايايي اعمال جريان الكتريكي مستقيم در آب بر روي پر تعريقي ايديوپاتيك دست و مقايسه الكترود درماني كاتد و آند در اين درمان در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اندازه گيري كارآيي و پايايي اعمال جريان الكتريكي مستقيم در آب بر روي پر تعريقي ايديوپاتيك دست و مقايسه الكترود درماني كاتد و آند در اين درمان در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي سمنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: تعریق بیشتر از نیازهای فیزیولوژیك بدن را پرتعریفی نامند. پرتعریقی ایدیوپاتیك یك درصد جمعیت را مبتلا می كند. بیمار مبتلا به پرتعریفی كف دست با مشكلات اجتماعی، حرفه ای و روان شناختی روبروست. اعمال جریان الكتریكی در آب بر روی ناحیه درگیر (یونتوفورزیز آب لوله كشی) به عنوان موثرترین روش علامت درمانی در پرتعریفی كف دست و پا مطرح می باشد. در خصوص كارآیی و زمان پایایی قطب ها در این درمان مطالعات ناقص و اختلاف نظر گسترده می باشد، لذا بررسی کارآیی و زمان پایایی قطب ها و عوارض جانبی درمان، محور اصلی تحقیق حاضر می باشد.مواد و روش ها: هجده دختر مبتلا به پرتعریفی ایدیوپاتیك كف دست ده جلسه به طور یك روز در میان تحت این درمان قرار گرفتند، به نحوی كه یك دست و الكترود مثبت در یك ظرف و دست دیگر و الكترود منفی در ظرف دیگر محتوی آب فرو برده شد و جریان مستقیم با شدتی بین 20-8 میلی آمپر به مدت پانزده دقیقه اعمال گردید. وزن تعریق كف دو دست بیماران قبل،‌ بعد و دو هفته پس از درمان و 32 فرد سالم به مدت 10 دقیقه بر حسب ده هزارم گرم اندازه گیری شده است.یافته ها: تفاوت معنی داری در متوسط تعریق دست های هم نام در بین دو گروه بیمار و سالم مشاهده شد. تفاوت معنی داری در متوسط تعریق كف دست چپ و راست بین سه مرحله ارزیابی وجود داشت و تفاوت معنی داری بین قطب های درمانی در سه مرحله ارزیابی مشاهده نشد. تفاوت معنی داری در متوسط اختلاف تعریف كف دست راست از چپ در سه مرحله ارزیابی وجود نداشت و هم چنین تفاوت معنی داری بین قطب های درمانی در سه مرحله ارزیابی نیز مشاهده نشد. عوارض جانبی پس از درمان شامل 14 مورد خشكی دست، 11 مورد قرمزی و 6 مورد احساس سوزش بوده و دو هفته پس از درمان عوارض جانبی برطرف شده است.نتیجه گیری: اعمال هر یك از قطب های كاتد و یا آند جریان مستقیم در آب لوله كشی در درمان پرتعریقی اولیه به طور برابر كارآ می باشد و پایایی آن كم تر از دو هفته می باشد و هم چنین بروز عوارض جانبی كوتاه مدت و قابل اغماض نیز محتمل است. دو فرضیه افزایش آستانه سلول های غدد تعریق و تغییر فیزیولوژی ترشح سلولی در توجیه این درمان مطرح شده است.
كلید واژه: پرتعریقی اولیه، پرتعریقی ایدیوپاتیك، یونتوفورزیز آب لوله كشی

لینک کمکی