فایل word رابطه ميزان مشاركت در تصميم گيري هاي مديريتي با سطح روحيه اعضاي هيات علمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ميزان مشاركت در تصميم گيري هاي مديريتي با سطح روحيه اعضاي هيات علمي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :9

مقدمه: موفقیت و پیشرفت دانشگاه ها به نیروی انسانی آنها بستگی دارد. اگر این سازمان ها قادر به جذب، حمایت حفظ روحیه کارکنان نباشند در جهت انجام مسوولیت ها و وظایف خطیر خود، با مشكل روبرو می شوند. از جمله عوامل موثر بر روحیه افراد، افزایش امكان مشاركت آنها در تصمیم گیری ها می باشد كه فضای كلی دانشگاه را پویا، پرنشاط و فعال نموده و توانمندی ها و خلاقیت های استادان را به خوبی شكوفا و متجلی می سازد. بر این اساس، هـدف اصلی این مقاله تعیین رابطـه بین میـزان مشاركـت اعضـای هیات علمی درتصمیم گیری های مدیریتی با سطح روحیه آنها در دانشگاه های اصفهان و علوم پزشكی اصفهان بوده است.روش بررسی: نوع مطالعه در این پژوهش تحلیلی از نوع همبستگی بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 165 نفر اعضای هیات علمی دو دانشگاه بود كه با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای متناسب با حجم به نسبت 73 به 92 از میان دانشكده های دو دانشگاه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه محقق ساخته، یكی پرسشنامه مشاركت در تصمیم گیری و دیگری پرسشنامه سنجش روحیه بود. روایی پرسشنامه ها با روش محتوایی و پایایی آنها با استفاده از ضریب Chronbach Alfa در پرسشنامه «مشاركت در تصمیم گیری» 0.86 و پرسشنامه «سنجش روحیه» 0.87 محاسبه شد. روایی پرسشنامه ها با روش محتوایی و با محاسبه روایی درونی تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش به وسیله نرم افزار SPSS و از شاخص های آماری نظیر فراوانی، میانگین، واریانس و از آزمون های t مستقل، ضریب همبستگی Pearson، تحلیل واریانس یك طرفه استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد كه بین میزان مشاركت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با سطح روحیه آنها رابطه وجود دارد. بیشترین میزان مشاركت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی مربوط به تصمیم گیری پژوهشی و كم ترین میزان مشاركت مربوط به تصمیم گیری آموزشی بود.نتیجه گیری: مشاركت افراد در تصمیم گیری های سازمانی می تواند بر یك پارچگی گروه های كاری بیفزاید و باعث تقویت روحیه كاركنان شود همچنین تعهد بیشتری در آنها برای نیل به اهداف سازمانی ایجاد نماید.
كلید واژه: تصمیم گیری، تصمیم گیری سازمانی، دانشگاه ها، دانشگاهیان

لینک کمکی