فایل word بررسي فراواني آنتي ژن اسكواموسل كارسينوما در نمونه خون مبتلايان به سرطان سلولهاي سنگفرشي دهانه رحم قبل از درمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فراواني آنتي ژن اسكواموسل كارسينوما در نمونه خون مبتلايان به سرطان سلولهاي سنگفرشي دهانه رحم قبل از درمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع زنان می باشد. آنتی ژن اسكواموسل كارسینوما (SCCAg) در بین فاكتورهای پروگنوستیك سرطان سرویكس قرار دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی آنتی ژن مذكور در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم قبل از درمان و همچنین بررسی ارتباط آن با سن، پاتولوژی، مرحله و درجه تومور است. روش بررسی: بیماران مراجعه كننده به مركز انكولوژی بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سالهای 1382 تا 1385 در صورتی كه تحت درمان قرار نگرفته و فاقد هر گونه سرطان سلول سنگفرشی دیگری بودند، وارد مطالعه شده و پس از تكمیل پرسشنامه مقادیر آنتی ژن اسكواموسل كارسینوما خون قبل از درمان با روش رادیوایمونواسی (RIA) تعیین گردید. یافته ها: 52 بیمار واجد شرایط مطالعه بودند. میانگین سنی بیماران 52.9 سال و شایعترین علامت در زمان مراجعه خونریزی (94.1%) بود. 35 بیمار (64.8%) در مرحله دو قرار داشتند و 26 بیمار (48%) دارای گرید یك تومور بودند. در 29 بیمار (55.7%) تیتراژ آنتی ژن اسكواموسل كارسینوما مثبت بود. میانگین تیتراژ 15.37 نانوگرم در میلی لیتر و میانه آن 10 نانوگرم در میلی لیتر بود. بررسیهای اولیه نشان از اختلاف آماری مشخص با اندازه تومور، مرحله، گرید و متاستاز لنفاوی داشت. نتیجه گیری: با توجه به اینكه آنتی ژن اسكواموسل كارسینوما در درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم مثبت شده است می توان از آن بعنوان تومور ماركر در آینده استفاده كرد.
كلید واژه: آنتی ژن اسكواموسل كارسینوما، كارسینوم سرویكس، تومور ماركر

لینک کمکی