فایل word برآورد هزينه سرانه دانشجويي دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي در سال تحصيلي 86-1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآورد هزينه سرانه دانشجويي دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي در سال تحصيلي 86-1385 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :20

مقدمه:همراه با رشد و توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، ضرورت دارد که ساختارهای اداری آنها نیز متناسب با انجام وظایف، هماهنگ با برنامه های کلان دانشگاه رشد نماید. در این راستا عملكرد مالی نکته مهمی از مولفه های اصلی مدیریت سازمان است و به منزله ابزاری برای نیل به اهداف كارایی و اثربخشی محسوب می شود. هدف این پژوهش برآورد هزینه سرانه دانشجویی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 86 -85 بوده است.روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش مقطعی و گذشته نگر انجام شده و بر اساس آن تمام هزینه های دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده برای بر آورد هزینه دانشجویی در این دانشکده مبتنی بر نظام «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» بوده و مقصد هزینه در آن خدمات آموزشی دانشکده است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست های محقق ساخته با در نظر گرفتن پیشنهادات صاحبنظران بوده و چک لیست ها از روی اسناد مالی دانشکده تکمیل و مورد تحلیل قرارگرفته است.یافته ها: هزینه سرانه دانشجویان رشته های کتابداری پزشکی، کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد مدارک پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال تحصیلی 1386- 1385 به ترتیب 12565434 ریال، 11503362 ریال، 39120021 ریال و 13745533 ریال محاسبه شده است در حالی که هزینه دانشجویان به روش هزینه یابی به روش سنتی 13963497 ریال می باشد.نتیجه گیری: بررسی و مقایسه هزینه سرانه دانشجویان دانشكده مدیریت و اطلاع رسانی پزشكی در سال 86-1385نشان می دهد که دانشجویان كارشناسی ارشد مدارك پزشكی بیشترین هزینه سرانه را بین دانشجویان دانشكده مدیریت و اطلاع رسانی پزشكی دارا بوده و كم ترین هزینه سرانه دانشجویان مربوط است به دانشجویان كاردانی و كارشناسی مدارك پزشكی. با بررسی سهم هر گروه از هزینه ها در هزینه سرانه دانشجویان مشخص گردید هزینه های مدرسین و هزینه فعالیت های اداری، دانشجویی (شامل واحدهای: اداره آموزش، گروه های آموزشی، کتابخانه، امور پژوهشی، امور دانشجویی) بالاترین سهم را در هزینه سرانه دانشجو دارا می باشند، لذا می توان از یکسو با تمرکز بیشتر بر این گونه هزینه ها برای کاهش منطقی آنها اقدام نموده و از سوی دیگر با افزایش منطقی تعداد دانشجو به اقدامات اصلاحی روی آورد.
كلید واژه: هزینه یابی، هزینه و هزینه سنجی، دانشجویان حرفه های بهداشتی، آموزش عالی

لینک کمکی