فایل word مديريت ريسک در بخش راديولوژي بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت ريسک در بخش راديولوژي بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :12

مقدمه: یکی از بخش هایی که باید ایمنی آن بیشتر مورد توجه باشد، بخش رادیولوژی بیمارستان است. در این بخش افزون بر خطرات و حوادث احتمالی که مشابه آن در سایر بخش های بیمارستان وجود دارد، خطرات بالقوه تابش پرتو برای بیماران، همراهان، کارکنان، استادان و دانشجویان نیز وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجود ایمنی در بخش رادیولوژی بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان بوده است تا از این طریق نقاط ضعف و کاستی ها مشخص و اولویت های اجرایی برای اصلاح آن تعیین گردد. آنچه مسلم است افزایش آگاهی و انگیزه مدیران بیمارستان ها کمک موثری در جهت سرمایه گذاری صحیح برای کاستن نقاط ضعف موجود خواهد بود.روش بررسی: مطالعه حاضر ازنوع توصیفی- مقطعی و کاربردی بوده دراین پژوهش نمونه گیری صورت نگرفته و کلیه بخش های رادیولوژی در یازده بیمارستان دانشگاهی شهر اصفهان با استفاده از چک لیست و جدول ارزیابی ریسک مورد پژوهش قرار گرفته اند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه و مشاهده و تکمیل چک لیست می باشد و چک لیست پژوهش دارای روایی محتوایی بود که با نظر متخصصان مدیریت بهداشت و درمان و بهداشت حرفه ای به تایید رسید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، ارزیابی ریسک ها به روش ارزیابی ریسک الگوی 3D دانشگاه Melbourne انجام شده است که یک روش کاملا استاندارد می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی بوده كه با نرم افزارهای Excel و SPSS انجام شده است.یافته ها: نتایج نشان داد كه درصد مربوط به وضعیت ایمنی فضای فیزیکی و تجهیزات 72 درصد مربوط به وضعیت عمومی ایمنی 61 بود. همچنین ارزیابی ریسک ها نشان داد که به طور کلی 12 مورد از ریسک ها و خطرات موجود در بخش های رادیولوژی دارای امتیاز ریسک 300 و یا بالاتر می باشند. همچنین مشخص گردیدکه به طور کلی 96 مورد از ریسک ها تکنسین رادیولوژی را تهدید می کنند.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان گفت که به طور کلی از 5 زمینه ایمنی، بیشترین درصد متعلق به ایمنی فضای فیزیکی و تجهیزات و کم ترین درصد متعلق به استفاده از وسایل حفاظت فردی است. همچنین درصدکل ایمنی 58 درصد می باشدکه با توجه به آن وضعیت ایمنی بخش های رادیولوژی به طور میانگین متوسط و ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین بیشترین سرمایه گذاری باید در بخش رادیولوژی بیمارستان ها جهت پیشگیری و كاهش بروز خطرات برای تكنسین های رادیولوژی صورت گیرد.
كلید واژه: بیمارستان ها، پرتوشناسی، ایمنی، عوامل خطر، مدیریت ایمنی حوادث

لینک کمکی