فایل word خلاقيت مديران، سلامت سازماني و بهره وري كاركنان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خلاقيت مديران، سلامت سازماني و بهره وري كاركنان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :12

مقدمه: سنجش و توسعه بهره وری از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله روش های سنجش بهره وری، خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی دارای اهمیت می باشد. هدف این مقاله شناخت رابطه خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی با بهره وری کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است.روش بررسی: این پژوهش كاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی ـ مقطعی است. جامعه مورد پژوهش شامل مدیران و كاركنان برخی از دانشگاه های علوم پزشكی كشور بوده كه برای سنجش وضعیت موجود بهره وری، از پرسشنامه های بهره وری، سلامت سازمانی و خلاقیت استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور، 1281 نفر از دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، بوشهر، زابل، قزوین، گلستان و مشهد در مطالعه وارد شدند و نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آماری استنباطی مناسب، با كمك نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بین سلامت سازمانی و بهره وری رابطه وجود داشت، یعنی بالا رفتن میزان سلامت سازمانی می تواند منجر به افزایش میزان بهره وری گردد (P=0.01). بین میزان سلامت سازمانی و خلاقیت مدیران رابطه معکوس وجود داشت، اما معنی دار نبود، یعنی با افزایش میزان سلامت سازمانی از میزان خلاقیت مدیران کاسته شده است (P>0.05). بین میزان خلاقیت مدیران و میزان بهره وری رابطه مستقیمی وجود داشت، اما این رابطه معنی دار نبود. به عبارت دیگر، با افزایش خلاقیت، بهره وری نیز افزایش یافته است.نتیجه گیری: سلامت سازمانی باعث افزایش بهره وری می شود.
كلید واژه: خلاقیت،کارایی سازمانی، سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان)، کارکنان اداری، دانشگاه ها

لینک کمکی