فایل word بررسي تاثير نوتوکورد جنين جوجه در القا و تمايز عصبي سلولهاي بنيادي جنيني موش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نوتوکورد جنين جوجه در القا و تمايز عصبي سلولهاي بنيادي جنيني موش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :17

مقدمه: هدف این مطالعه بررسی توانایی نوتوکورد در القا سلولهای بنیادی جنینی موش به سلولهای عصبی و تمایز این سلولها به نورونهای حرکتی بود.روش ها: برای تشکیل اجسام شبه رویانی (EBs)، سلولهای بنیادی جنینی (ES) رده Royan B1، به مدت چهار روز در محیط کشت فاقد LIF قرار گرفتند. سپس EBs تشکیل شده به چهار گروه تقسیم شدند، در گروه اول و دوم EBs به مدت چهار روز با اسید رتینوئیک تیمار شدند و در گروه سوم و چهارم تیمار با اسید رتینوئیک صورت نگرفت. علاوه بر این، EBs گروه های اول و سوم به مدت چهار روز با نوتوکورد کشت داده شدند، سپس EBs از لحاظ درصد و نوع نورونهای حاصل با استفاده از تکنیکهای RT- PCR، ایمنوسیتوشیمی و فلوسیتومتری مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: میانگین درصد نورون ها در گروه 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 55، 42، 6 و 5 درصد بود و از این نظر بین گروه های 1 و 2 با گروه های 3 و 4 اختلاف معنی داری (P<0.05) دیده شد. درصد نورونهای حرکتی Hb9) مثبت( در گروه 1 (%20.4) نسبت به سایر گروهها (%2-3) افزایش چشمگیری داشت.نتیجه گیری: نوتوکورد قادر به القای عصبی سلولهای بنیادی جنینی موشی نمی باشد، اما قادر به تمایز سلولهای پیشساز عصبی به نورونهای حرکتی می باشد.
كلید واژه: نوتوکورد، القای عصبی، سلولهای بنیادی جنینی، هم کشتی، اسید رتینوئیک

لینک کمکی