فایل word تغيير در بيان ژن برخي آنزيم هاي دخيل در بيوسنتز و تجزيه کتکولامين ها بدنبال تجويز مزمن مرفين و درد در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغيير در بيان ژن برخي آنزيم هاي دخيل در بيوسنتز و تجزيه کتکولامين ها بدنبال تجويز مزمن مرفين و درد در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :10

مقدمه: استرس قادر به مهار تحمل به اثر ضد دردی مرفین است. تغییر در میزان کته کولامین ها به دنبال مصرف مزمن مرفین مشاهده شده است. در مطالعه حاضر به دنبال مصرف مزمن مرفین و بروز تحمل به اثر ضد دردی آن، میزان بیان آنزیم تنظیم گر (Rate limiting) بیوسنتز کتکولامین ها یعنی تیروزین هیدروکسیلاز (TyH) و آنزیم های تجزیه کننده آنها یعنی منوآمین اکسیداز A و B MAO- A)، (MAO- B و کتکول -o- متیل ترانسفراز (COMT) مورد بررسی قرار گرفته است.روش ها: از تزریق مزمن مرفین بصورت داخل صفاقی با دوز 20 mg/kg دو بار در روز به مدت 4 روز برای القا تحمل به مرفین استفاده شد. درد التهابی مزمن در طی 4 روز با تزریق روزانه 50 میکرولیتر فرمالین %5 به طور متناوب به پنجه پاهای چپ و راست حیوان ایجاد گردید. برای برآورد اثر ضد دردی مرفین در روز 5 از آزمون Tail- Flick استفاده شد. بررسی بیان ژنهای مورد نظر با کمک روش RT-PCR نیمه کمی در روز 5 انجام گرفت.یافته ها: در گروه دریافت کننده مرفین تغییر بارزی در میزان بیان ژن MAO-A دیده نشد اما درد مزمن، میزان بیان این ژن را افزایش داد. درد + مرفین بیان این ژن را تغییر نداد. بررسی تغییرات بیان MAO-B نشان دهنده افزایش بیان این ژن در گروه دریافت کننده مرفین مزمن و عدم تغییر آن در گروههای دریافت کننده درد و یا درد + مرفین بود. بیان COMT در گروههای مختلف تغییری نداشت. بیان تیروزین هیدروکسیلاز توسط مرفین مزمن کاهش یافت. درد + مرفین بیان آنرا نسبت به گروه دریافت کننده مرفین مزمن افزایش داد.نتیجه گیری: در طی ایجاد تحمل، بیان ژنها به نفع کاهش سنتز و افزایش حذف کتکولامین ها تغییر می نماید. به نظر می رسد مصرف مزمن مرفین باعث کاهش دسترسی نرونهای نخاعی به کتکولامین ها شده و از این طریق به تکوین تحمل کمک می نماید. مشاهده قبلی با مهار ایجاد تحمل به مرفین با کاربرد موضعی و توام اپی نفرین را نشان داده بود.
كلید واژه: تحمل، بیان ژن، کتکولامین ها، تیروزین هیدروکسیلاز، منوآمین اکسیداز A و B، کتکول –O- متیل ترانسفراز، مرفین، تحمل، موش صحرایی

لینک کمکی