فایل word گيرنده هاي آدنوزيني A

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گيرنده هاي آدنوزيني A :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :12

مقدمه: آدنوزین به عنوان یک متسع کننده رگی، نقشی فیزیولوژیک در تنظیم جریان خون مغزی به عهده دارد.روش ها: در این بررسی با استفاده از تکنیک جریان سنجی لیزر داپلر، تغییرات جریان خون عروق نرم شامه ای به دنبال موضعی آگونیست های گیرنده های آدنوزین )آدنوزین، CGS- 21380، (NECA با غلظت های 10-8 M، 10-7، 10-6، 10-5، 10-4 به تنهایی و سپس به همراه آنتاگونیست انتخابی گیرنده (10-6 M) A2A آدنوزینی در گروه حیوانات دست نخورده و وابسته به مرفین، تحقیق شد. در این تحقیق موشهای صحرایی نر نژاد Sprague Dawley با وزن 350-250 گرم که در شرایط استاندارد و یکسان نگهداری شده بودند پس از بیهوشی با اورتان 1.5 g/kg مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: آدنوزین، CGS- 21380 و NECA به صورت وابسته به دوز در هر دو گروه مورد بررسی باعث افزایش جریان خون مربوطه شدند که این اثر توسط آنتاگونیست گیرنده A2A آدنوزینی به گونه ای معنی دار مهار شد. پاسخ های افزایش جریان خون در گروه حیوانات وابسته به مرفین که آدنوزین دریافت کرده بودند در غلظت های 10-7 M، 10-6، 10-5 و گروه هایی که NECA دریافت کرده بودند در غلظت های 10-6 M، 10-5، 10-4 از پاسخ های افزایش جریان خون ایجاد شده در گروه حیوانات دست نخورده به گونه ای معنی دار بیشتر بود، ولی اختلافی میان افزایش جریان خون ایجاد شده در گروه هایی که CGS- 21380 دریافت کرده بودند دیده نشد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های فوق به نظر می رسد گیرنده های A2B آدنوزینی در شرایط وابستگی به مورفین نقش بیشتری را نسبت به گیرنده های A2A آدنوزینی در تنظیم جریان خون نرم شامه ای بعهده دارند.
كلید واژه: گیرنده آدنوزینی، وابستگی به مرفین، جریان خون نرم شامه ای

لینک کمکی