فایل word اثر فرکانس هاي مختلف تحريک مغناطيسي مغز (TMS) بر اکتساب تشنج هاي ناشي از کيندليگ شيميايي در موش هاي صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر فرکانس هاي مختلف تحريک مغناطيسي مغز (TMS) بر اکتساب تشنج هاي ناشي از کيندليگ شيميايي در موش هاي صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :10

مقدمه: تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) می تواند تحریک پذیری نورونهای کورتکس مغز را تغییر دهد. تحریک غیر تهاجمی مغز انسان، یک توالی پیچیده از رویدادها با اثرات پیاپی مهاری و تحریکی را به دنبال دارد. عموما فرکانس های پایین )کمتر از 1 هرتز( مهاری اند و فرکانس های بالا تحریک پذیری کورتکس را افزایش می دهند. در تحقیق حاضر اثرات فرکانس های مختلف rTMS بر تشنجات ناشی از کیندلینگ شیمیایی پنتیلن تترازول (PTZ) مورد بررسی قرار گرفته است.روش ها: حیوانات در طی 4 هفته )سه تزریق در هفته( تحریک تشنج زا (PTZ) را دریافت کردند. برای بررسی اثر rTMS، بر روند اکتساب کیندلینگ حیوانات 30 دقیقه بعد از تزریق PTZ، rTMS با فرکانس های 0.25، 1 و 5 هرتز در شدت برابر با استانه حرکتی حیوان به مدت 4 ثانیه )4 دفعه با فاصله زمانی 10 ثانیه( دریافت کردند. رفتار حیوان به مدت 20 دقیقه پس از هر تزریق PTZ بررسی و حداکثر مرحله رفتاری تشنج، مدت زمان تاخیر مراحل، 2، 4 و 5 و طول دوره تشنج مرحله 5 در هر مورد ثبت شد. اثر فرکانس های مختلف rTMS بر پارامترهای فوق در روند القای کیندلینگ بررسی شد. حیوانات به مدت 4 هفته با تزریق PTZ کیندل شدند.یافته ها: اعمال r TMS در فرکانس 0.25 هرتز حداکثر مرحله رفتاری مشاهده شده را نسبت به گروه کنترل به طور معنی دار کاهش و در فرکانس 5 هرتز افزایش داد. نتایج نشان داد rMTS در فرکانس 0.25 هرتز زمان تاخیر مرحله 4 و 5 تشنج را افزایش داد و در فرکانس 5 هرتز آنها را کاهش داد. rMTS در فرکانس 0.25 هرتز مدت تشنج مرحله را با طور معنی داری کاهش و در فرکانس 5 هرتز آن را افزایش داد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد فرکانس های پایین rTMS نقش تعیین کننده در بروز اثرات ضد تشنجی و ضد صرعی دارد. اعمال rTMS بر روند کیندلینگ فرکانس 0.25 و 1 هرتز اثرات مهاری و در فرکانس 5 اثر تحریکی دارد.
كلید واژه: تحریک مغناطیسی، صرع، تشنج، پنتیلن تترازول، کیندلینگ شیمیایی، موش صحرایی

لینک کمکی