فایل word بررسي عوامل موثر بر تقاضاي پزشك عمومي و پيش بيني تعداد پزشك عمومي تا سال 1390

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر بر تقاضاي پزشك عمومي و پيش بيني تعداد پزشك عمومي تا سال 1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي

تعداد صفحات :17

به علت كمبود پزشك در دو دهه گذشته، رویكرد افزایش تعداد پزشك عمومی مد نظر مسوولان قرار گرفت اما این افزایشها بدون هیچ رویكرد علمی و فقط با توجه به نیاز آن زمان صورت گرفت و بدتر اینكه همان روند در طی سالهای بعد نیز ادامه پیدا كرد. این مساله منجر به مشكلات عدیده ای برای پزشكان عمومی مانند بیكاری، كار غیر مرتبط با حرفه و غیره شده و همچنین هزینه های سنگینی را به دولت و بخش سلامت كشور تحمیل كرده است.با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روشها و الگوهای اقتصادی و ریاضی به برآورد تعداد نیروی انسانی پزشك عمومی تا سال 1390 پرداخته است. بدین وسیله، با به كارگیری تابع تولید كاب - داگلاس و مدل تعدیل جزیی، ابتدا به تخمین تابع تقاضای پزشك عمومی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته، آنگاه با به دست آوردن مقادیر رشد هر متغیر و میانگین رشد سالهای پیشین آن متغیرها به پیش بینی تعداد مورد نیاز از پزشك عمومی اقدام شده است.برای سالهای 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و 1390 به ترتیب تعداد پزشك عمومی مورد نیاز كه به طور سالیانه باید به سیستم وارد شوند، 3864، 4507، 5282، 6224، 7383 و 9011 نفر و كشش تقاضای پزشك عمومی نسبت به سه متغیر سرمایه گذاری كل در بخش سلامت، ارزش افزوده تولید و كل نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت منهای پزشك عمومی به ترتیب 0.035، 0.041، 0.01 می باشد.
كلید واژه: پزشك عمومی، كشش، تابع تقاضا، پیش بینی، برنامه ریزی نیروی انسانی

لینک کمکی