فایل word مقايسه شيوع اختلالات خواب در بيماران مبتلا به سكته قلبي حاد با همراهان سالم آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه شيوع اختلالات خواب در بيماران مبتلا به سكته قلبي حاد با همراهان سالم آنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :10

مقدمه و هدف: بیماری های قلبی ـ عروقی یكی از شایع ترین علل مرگ و میر بشر در قرون اخیر بوده است. عوامل متعددی در بروز این بیماری ها نقش دارند که یکی از این عوامل اختلالات خواب می باشد. این اختلالات در جامعه بسیار شایع هستند. هدف از این مطالعه فایل word مقايسه شيوع اختلالات خواب در بيماران مبتلا به سكته قلبي حاد با همراهان سالم آنان است.مواد و روش ها: این مطالعه یك پژوهش تحلیلی به صورت مورد- شاهدی است كه روی 65 نفر بیمار مبتلا به سكته قلبی حاد بستری در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج به عنوان گروه مورد و 65 نفر از همراهان سالم آنان به عنوان گروه شاهد در سال 1384 انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه اختلالات خواب آلودگی و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور کای، تی و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از موارد دیس سومینا، زمان بیدار شدن صبحگاهی، طول مدت خواب شبانه، اشكال در به خواب رفتن، انقطاع خواب و سندرم پاهای بی قرار در گروه مورد به طور معنی داری بیش از گروه شاهد مشاهده شد. از نظر زمان به خواب رفتن شبانه و خوابیدن در طول روز بین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. در بین اختلالات پاراسومینا، شیوع فلج خواب، كابوس شبانه و راه رفتن در خواب در گروه مورد به طور معنی داری بیش از گروه شاهد بود، ولی از نظر دندان قروچه و صحبت كردن در خواب بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: اختلالات خواب در افراد با سكته حاد قلبی بیشتر از افراد سالم دیده می شود و می تواند به عنوان یك عامل خطر در بروز سكته های قلبی در نظر گرفته شود.
كلید واژه: سكته قلبی حاد، اختلالات خواب، دیس سومنیا، پاراسومنیا

لینک کمکی