فایل word مدل سازي تحليل بقا با استفاده از مدل كاكس در بيماران مبتلا به سرطان معده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي تحليل بقا با استفاده از مدل كاكس در بيماران مبتلا به سرطان معده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله اپيدميولوژي ايران

تعداد صفحات :8

مقدمه و اهداف: سرطان به عنوان یک مساله مهم بهداشتی در کشورهای صنعتی به شمار می رود و در کشورهای در حال توسعه شیوع بیماری های واگیر ابعاد جدی این مساله را پنهان داشته است. در کشور ما اهمیت بیماری در حال افزایش است و در این میان سرطان معده در اكثر پژوهش های انجام گرفته پس از سرطان پوست، رتبه اول یا دوم را دارا بوده است. این سوال همیشه مطرح بوده است که پس از تشخیص وجود سرطان میزان بقا در مبتلایان به عنوان یک شاخص در ارزشیابی کنترل سرطان چقدر است و تغییرات آن با مشخصات فرد بیمار، درجه پیشرفت بیماری و سایر عوامل موثر چگونه است.روش کار: در این بررسی کلیه بیماران مبتلا به سرطان معده در فاصله زمانی 1/1/1380 تا 29/12/1384 ثبت شده در مرکز ثبت تومور استان فارس به صورت سرشماری انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به بقا بیماران به صورت تلفنی، مراجعه به منازل بیماران و پرونده های پزشکی ایشان و سایر منابع به دست آمد. در نهایت توسط دو روش ناپارامتری برآورد تابع بقا ، کاپلان میر (Kaplan-Meier) و مدل مخاطره متناسب کاکس (Cox proportional hazard model) و با در نظر گرفتن 05/0 به عنوان سطح معنی داری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 13 آنالیز داده ها صورت پذیرفت.نتایج: از مجموع 442 بیمار مبتلا به سرطان معده 6/68% (303 نفر) مذکر می باشند. میانگین سن مبتلایان 4/58 سال (انحراف معیار=46/14) می باشد. در تحلیل تك متغیر ه با روش كاپلان - میر ارتباط معنی داری بین متغیر هایی از جمله سن تشخیص سرطان (P<0.001)، درجه تمایز یافتگی تومور (009/P=0)، متاستاز بیماری (P<0.001) و نوع اولین درمان (P<0.001) با بقا بیماران مشاهده گردید. هم چنین ارتباط معنی داری بین بقا و جنسیت، گروه قومی، وزن، شاخص توده بدنی (BMI)، مصرف دخانیات، سابقه فامیلی ابتلا به یک نوع سرطان در بستگان نزدیک و دور، محل سكونت، بعد خانوار، وضعیت تاهل، شغل مردان و زنان، میزان درآمد ماهیانه به دست نیامد. در تحلیل چند متغیره با مدل كاكس تنها متغیرهای سن تشخیص بیماری، درجه تمایز یافتگی تومور و متاستاز معنی دار گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی نیاز به تشخیص زودرس سرطان در سنین پایین تر و در مراحل اولیه سرطان، جهت افزایش طول عمر بیماران ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: تحلیل بقا ، سرطان معده، کاپلان میر، مدل مخاطره متناسب کاکس، استان فارس

لینک کمکی