فایل word مقايسه تاثير سه نوع موسيقي روي سلول هاي ايمني مبتلايان به رينيت آلرژيك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تاثير سه نوع موسيقي روي سلول هاي ايمني مبتلايان به رينيت آلرژيك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف : سال هاست ثابت گردیده موسیقی بر فشار خون، ضربان قلب، سیستم تنفس و عملکردهای دگر بدن موثر است تاثیر موسیقی بر سیستم ایمنی نیز در برخی پژوهش ها ذکر گردیده است چون تاثیر موسیقی بر سیستم ایمنی در ایران تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است این پژوهش به منظور انجام گردید. تعیین تاثیر سه نوع موسیقی بر روی سلولهای ایمنی مبتلایان به رینیت آلرژیک انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع مداخله تجربی می باشد. تعداد 28 نفر بیمار مبتلا به رینیت آلرژیك در محدوده سنی 12 تا 36 سال با میانگین سنی 25 سال، كه همگی واجد شرایط ورود به این پژوهش بودند بر اساس علاقه بیماران به نوع موسیقی در سه گروه مداخله (سنتی ایرانی، كلاسیك غربی و پاپ) و یك گروه كنترل (در هر گروه 7 نفر) قرار گرفتند.نمونه گیری از بیماران گروه های مورد و شاهد قبل و بعد از دوره یكماهه مداخله انجام شد. بلافاصله روی نمونه های خون آزمایش اولیه فلوسایتومتری به عمل آمد و سپس به هر یك از افراد گروه مداخله یك لوح فشرده به همراه برگه راهنمای طریقه گوش دادن به موسیقی داده شد و پس از گوش دادن به موسیقی از تمام افراد نمونه گیری خون مجدد به عمل آمد و سلولهای CD3+، سلولهایT، (CD4+,CD8+)، سلولهای كشنده طبیعی (CD16+) سلولهای(CD19) B و نیز و سلولهای T فعال (+HLADR) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تفاوت معنی دار بین گروه های مداخله و كنترل در شاخص های زیر مشاهده شد: سلولهای CD3+: پاپ آتوپیک در مقابل کنترل آتوپیک (p=0.03، افزایش)، سنتی ایرانی آتوپیک در مقابل کنترل آتوپیک (p=0.04، افزایش). سلولهای CD4+: پاپ آتوپیک در مقابل کنترل آتوپیک (p=0.03 افزایش)، سنتی ایرانی آتوپیک در مقابل کنترل آتوپیک (p=0.03، افزایش)، پاپ آلرژیك غیرآتوپیک در مقابل کنترل غیرآتوپیک (p=0.01 كاهش)، سلولهای CD8+: پاپ آتوپیک در مقابل کنترل آتوپیک (p=0.05 افزایش)، پاپ آلرژیك غیرآتوپیک در مقابل کنترل غیرآتوپیک (p=0.02 كاهش، کلاسیک غربی آلرژیك غیرآتوپیک در مقابل کنترل غیرآتوپیک (p=0.02 كاهش). سلولهای NK CD16+: پاپ آتوپیک در مقابل کنترل آتوپیک (p=0.014 افزایش)، پاپ آلرژیك غیرآتوپیک در مقابل کنترل غیرآتوپیک (p=0.02 كاهش) سلولهای B+P=0.07) CD19، افزایش قابل توجه).نتیجه گیری: بررسی سلول های ایمنی در افراد آتوپیک شنونده موسیقی پاپ نشان می دهد که تعداد سلول های +CD3، سلول های CD4+، سلول های CD8+، سلول های NK افزایش معنی دار داشته و سلولهای B کاهش قابل ملاحظه داشته است پس نتایج نشان می دهد موسیقی پاپ اثر مثبتی روی افراد آتوپیک دارد. ولی در افراد غیر آتوپیک ظاهرا نتیجه معکوس داشته است یعنی موسیقی پاپ در افراد غیرآتوپیک در سلولهایCD4 و در سلولهای CD8+ و CD16 کاهش معنی دار داشته، ولی ایمنی هومورال را تقویت کرده و بر اثر آن سلولهای B افزایش قابل ملاحظه نشان می دهند.
كلید واژه: موسیقی، رینیت آلرژیك، فلوسایتومتری، ماركرهای سلولهای ایمنی

لینک کمکی