فایل word مطالعه اثر ضدميكروبي عصاره كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides) بر باكتري هاي مولد فساد و بيماري زاي مواد غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه اثر ضدميكروبي عصاره كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides) بر باكتري هاي مولد فساد و بيماري زاي مواد غذايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :8

در این پژوهش خواص ضدمیكروبی عصاره كاكوتی كوهی (Ziziphora clinopodioides) بر باكتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی به روش رقت لوله ای مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره كاكوتی كوهی بر باكتری های گرم منفی و گرم مثبت مورد آزمایش شامل انتروباكتر آئروژنز، اشرشیاكلی، كلبسیلا نومونیا، سالمونلا انتریتیدیس، شیگلا دیزنتری، باسیلوس سرئوس، استافیلوكوكوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز دارای اثر مهاركنندگی و میكروبكشی بود ولی بر سودوموناس آئروژینوزا اثری نداشت. حداقل غلظت مهاركنندگی (MIC) و میكروب كشی (MBC) عصاره كاكوتی كوهی برای باكتری های گرم منفی 1000-2000 mg/l و برای باكتری های گرم مثبت 1000-4000 mg/l بود. نتایج نشان داد عصاره كاكوتی كوهی می تواند از رشد باكتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی جلوگیری نماید. بنابراین می توان استفاده از آن را به عنوان یك تركیب نگهدارنده و طعم دهنده طبیعی در فرآورده های غذایی پیشنهاد نمود.
كلید واژه: عصاره كاكوتی كوهی، ضدمیكروبی، باكتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی

لینک کمکی