فایل word مقايسه برخي خواص فيزيكي و مکانيکي گندم سن زده و سالم رقم سرداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه برخي خواص فيزيكي و مکانيکي گندم سن زده و سالم رقم سرداري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :13

اندازه گیری خواص مكانیكی دانه های غلات از دو جهت حایز اهمیت است، یكی امكان شناسایی دقیقتر بافت دانه گندم كه در راستای طبقه بندی آن صورت می گیرد و دیگری بدست آوردن اطلاعاتی كه به بهینه سازی ماشین های برداشت و جابجایی دانه می انجامد. در این راستا تحقیق حاضر برای اولین بار روی رقم گندم سرداری انجام پذیرفت. كلیه آزمایش ها با لحاظ چهار سطح از میزان رطوبت و دو نوع گندم سالم و سن زده در 20 تكرار، جمعا به تعداد 160 آزمایش با كمك دستگاه آزمون كشش/ فشار تحت بارگذاری شبه- استاتیك انجام گرفت. نتایج این تحقیق مشخص نمود که می توان بر اساس میزان مقاومت مکانیکی، تک دانه های گندم سن زده را از دانه های گندم سالم شناسایی و درصورت نیاز جدا نمود. مناسب ترین رطوبت برای جداسازی بر مبنای چغرمگی رطوبت 12% و بر مبنای نیروی بیشینه رطوبت 14% بر پایه تر می باشد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که دو نوع گندم سالم و سن زده در هر سه صفت مورد مطالعه شامل چغرمگی، نیروی بیشینه و زاویه منحنی، با هم اختلاف معنی دار داشتند بطوریکه میزان نیروی بیشینه مورد نیاز برای گسیختگی دانه سالم به مراتب بیش از دانه سن زده بوده در حالیکه دانه های سن زده به مراتب چغرمه تر از دانه های سالم بودند. این پدیده عمدتا ناشی از بافت پوک دانه سن زده می باشد بطوری که کرنش بیشینه در آن بیش از دو برابر دانه های سالم می باشد. از میان پارامترهای مکانیکی که از آزمون فشاری حاصل می گردد، شامل: نیروی بیشینه، شیب منحنی از مبدا و چغرمگی، مشخص گردید که پارامتر چغرمگی مناسب ترین عامل در تمایز قایل شدن بین دانه های سن زده و سالم می باشد. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که نیروی بیشینه و کمترین نیروی مورد نیاز برای شکست دانه گندم سن زده به ترتیب معادل 90.6 و 7.35 نیوتن می باشد، درحالیکه برای دانه های گندم سالم این مقادیر به ترتیب معادل 121.8 و 28.34 نیوتن می باشند. بر اساس نتایج هیچ نوع اختلاف معنی داری بین گندم های سالم و سن زده از لحاظ پارامترهای فیزیکی وجود ندارد.
كلید واژه: گندم، سن گندم، خواص مكانیكی، آزمون فشاری، رقم سرداری

لینک کمکی